Събота, 20 Юли 2024 г.

3 360 240 лв. задели "Меком" за акционерите си

Информация вестник "Банкер"

"Меком" АД - Силистра (MKX) разпределя 3 360 240 лв. от балансовата печалба на дружеството за 2009 г., която е в размер на 9 199 725.08 лв., като дивидент в размер на 0.06 лв. на акция, решиха акционерите на 21 юни. Общо 919 972.51 лв. се заделят за фонд "Резервен", а 4 919 512.57 лв. остават като "Неразпределена печалба".

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 5 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на "БФБ-София", в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 1 юли.

Акционерите са приели докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството и годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) за 2009 година.

Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите - Злати Георгиев Стоянов, Десислава Жекова Денчева и Маргарита Борисова Стоянова, за дейността им през миналата година.

За 2008 г. "Меком" АД разпредели общо 1.334 млн. лв. за дивидент, или по 0.06 лв. на акция.

Facebook коментари