Понеделник, 04 Март 2024 г.

Започна подготовката на общинските планове за развитие 2014-2020

73 служители в Общинските администрации на всички седем общини в област Силистра посетиха организираните от Областен информационен център – Силистра срещи на тема "Политиката на сближаване на ЕС след 2014 г. и предизвикателствата пред България 2020".
На срещите бяха представени целите и приоритетите, заложени в стратегическите документи на европейско и национално ниво, както и ключовите промени по отношение на планирането и изпълнението на Политиката на сближаване. Присъстващите се запознаха с визията на страната: Към 2020 г. България е държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.
В съответствие с тези рамки, всяка от общините трябва да изготви своя Общински план за развитие (ОПР) за новия програмен период 2014-2020. Подготовката, общественото обсъждане и приемането на ОПР е дълъг и отговорен процес, включващ всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и всички юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината. Етапите, обхватът, структурата на документа бяха разгледани подробно, като особено внимание беше обърнато на обвързаността на този план с ефективното усвояване на европейски средства. Пред администрациите стои нелеката задача да изготвят и съгласуват плановете за развитие на общините до края на месец септември 2013 г.
Областният информационен център е създаден в изпълнение на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Facebook коментари