Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Площта на защитена местност "Горната кория" край с. Добротица ще бъде увеличена

Площта на защитена местност "Горната кория" край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) ще бъде увеличена с 31 дка. Това решение е взето от съвместната комисия от представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП "ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др.
Процедурата е стартирала преди 2 години, когато служители на "Пролес инженеринж" ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур, разпростряла се извън границите на Защитена местност "Горна кория". С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки не терен за оценка състоянието на находището на божура.
Предстои документацията да се окомплектова и изпрати в Министерството на околната среда и водите. Съгласно Закона за защитените територии министърът издава заповед за увеличаване на площта. Заедно с това ще се актуализира и режима на дейностите в нея.

Защитена местност "Горната кория" се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра.Настоящата й площ е 40.064 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство "Силистра". Обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Площта й е актуализирана със Заповед № РД-4/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 40.000 дка на 40.064 дка.
Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота.
В рамките на ЗМ "Горната кория" е забранено извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; строителство; ловуване; разкриване на кариери; безпокоене на птиците.

Facebook коментари