Сряда, 10 Август 2022 г.

Областта откри процедура за обществена поръчка за "Изграждане на електронен портал в рамките на проект "Е-област Силистра-по-добри условия за гражданите и бизнеса"

Текущото изпълнение на проекта "Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса" представи вчера (21.06.2010 г.) екипът, реализиращ проекта.
Срещата се проведе в заседателната зала на Областна администрация-Силистра. В нея взеха участие координаторът на проекта Василка Сирачевска, главният секретар на Областна администрация Ивелин Георгиев, който е и ръководител на проекта, Янка Христова – административен сътрудник по проекта, представители на 7-те общини на областта, на РИОКОЗ, офиса на НАП, РДНСК.
Общата стойност на проекта е 693 736,10 лева. Той се осъществява по приоритетна ос "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" по Оперативна програма "Административен капацитет", финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
"Крайната цел е Областната администрация, съвместно с регионално представените институции и ведомства и общинските администрации в Област Силистра, да създадат организационни и технически възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високите стандарти за качество" припомни главният секретар на Областната администрация Ивелин Георгиев. Той уточни, че на тази база отделните структури трябва да изградят официални канали и да внедрят механизъм за обмен на информация и документи помежду си по електронен път.
Проектът се осъществява в няколко основни направления. В първия етап, който бе отчетен днес, бяха осъществени проучвания и анализи на състоянието на административното обслужване в посочените структури на територията на областта, честотата и необходимостта от конкретни административни услуги, които да се предлагат пo електронен път, с "маршрутите" им, както и с необходимостта от унифициране на документите, свързани със заявяване и предоставяне на услугите.
Във втория етап на проекта са дейности, които ще доведат до изграждане на Електронен портал. С Решение № 1 от 14.06.10 г. на Областния управител е открита процедура за обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Изграждане на електронен портал в рамките на проект "Е-област Силистра-по-добри условия за гражданите и бизнеса". Проектът се осъществява в изпълнение на Договор № А 09-31-29 С/12.06.09г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на интернет адрес:www.aop.bg , на електронната страница на "Държавен вестник" и в "Официалния вестник" на Европейския съюз.

Facebook коментари