Понеделник, 06 Декември 2021 г.

Недоглеждане или съзнателно допусната грешка е некоректната промяна на ПУП на "Стария стадион"?

информация област Силистра
Областният управител д-р Владимир Янков получи становището на началника по Службата по геодезия, картография и кадастър в Силистра Радка Стойчева по проблема "Стадион "Доростол" (Стария стадион). В него се определя като "недопустимо" изменението в подробния устройствен план по начина, по който го е осъществила Община Силистра.
По данни на Службата по геодезия...за първи път имотът, отреден за "Спортни нужди" е разделен от Община Силистра на два имота през м. юли 2007 г., - на Урегулиран поземлен имот (УПИ) "за спортни нужди" и "за обществено обслужване".
Половин година по-късно – през същата 2007 г. Община Силистра изменя вътрешната регулационна линия между същите парцели, като е намален имота за "Спортни нужди". "Тази граница не е трасирана и координирана на място", посочва в становището си началникът на Службата по геодезия... Радка Стойчева. Тя уточнява, че проектант на Подробния устройствен план е зам. началникът "Общинска собственост" при община Силистра инж. М. Илиева, която тогава "включва част от зелената площ с ширина 8.35 метра от стадиона и го придава към урегулирания поземлен имот "смесена собственост – частна и общинска.
На 12 април 2010 г., със скица от "Устройство на територията" към община Силистра и предписание на Кмета на общината, са отделени площи за второстепенна улица-поземлен имот с площ 893 кв.м. и е допуснато изработватването (изменението на Подробния устройствен план), като цифровия модел на кадастралния и регионалния план са издадени от община Силистра. Това, според професионалното мнение на Началника на службата по геодезия, картография и кадастър в Силистра, е "недопустимо при наличието на кадастрална карта."
Съгласно скицата и предписанието на Общината е изработен нов проект за изменение на регулацията на имотите, като се създава нов, с площ 675 кв.м. Новият имот се "придава" към терена на стадиона с площ 14 907 кв.м. (четиринадесет хиляди деветстотин и седем), но този урегулиран поземлен имот НЕ ПОКРИВА СТАДИОНА.
От схемата, която Службата по геодезия.... прилага към становището си, се вижда, че ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ИЗРАБОТЕН ОТ ИНЖ. ПЛ. ПЕТРОВ И ОДОБРЕН ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НЕ Е КОРЕКТЕН, посочва в становището си до областния управител началникът на СГКК-Силистра Радка Стойчева. Тя уточнява, че "част от зелената част на стадиона – около 96 кв.м. остава в частния имот, продаден вече на "Рила проект ООД – с. Столник, общ. Елин Пелин и с това е нарушена целостта на терена на стадиона."
Службата по геодезия, картография и кадастър е заснела терена на стадиона "и е установено, че има недоглеждане от специалистите в дирекция "Устройство на територията", което е допуснатопоради факта, че те и проектанта не са спазили изискването на чл.60, ал.3 от Наредба 3/2005г., проектната линия на Подробния устройствен план да се трасира или обозначи на място преди изработването на скицата-проект."

Д-р Владимир Янков все още очаква становищата по възникналия проблем и на председателя на Общинския съвет Александър Сабанов, на кмета на община Силистра и на Омбудсмана на Общината.
Междувременно, Областният управител изиска писмено становище по изложените в подписка на футболни фенове твърдения за съществуваща опасност от нарушаване целостта на терена на стадион "Доростол", от президента на ФК "Доростол" Милен Пенчев.
След като получи всички становищата и се запознае с тях, Областният управител ще действа съгласно правомощията си.

Facebook коментари