Вторник, 21 Март 2023 г.

На 18 юни 2010 г. (петък) от 9.30 часа информационен ден за бизнеса в областна управа

информация областна управа
На 18 юни 2010 г. (петък) в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, ще се проведе Информационен ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
Информационният ден ще започне в 9.30 часа и ще продължи до 15.30 часа.
Проявата е част от информационна кампания, провеждана в 21 града в страната от 7 юни до 7 юли 2010 г.
Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
• BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
• BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия";
• 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия";
• BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
• BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Лектори ще бъдат експерти от:
• Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма.
• Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" – Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.
Информационните дни се осъществяват по проект "Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

Facebook коментари