Вторник, 06 Декември 2022 г.

Национален конкурс "Най-здрав бивш пушач на 2012 г."

РЕГЛАМЕНТ

Националният конкурс за най-здрав бивш пушач е инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ) за насърчаване на настоящите български пушачи да станат бивши пушачи и откажат психоактивната си зависимост от тютюневите изделия. Тя е призната за болест, съгласно Международната класификация на болестите, ревизия Х, код 17. Причинява над 25 други болести – злокачествени, сърдечно-съдови, респираторни и др., предизвиква лични, социални, здравно-осигурителни, културни, икономически проблеми. Всеки отказ от тютюнопушенето е крачка към неутрализирането на тези видове проблеми в живота на българските граждани.

І. Времеви формат на конкурса.
Първа фаза – от 1януари до 31 януари 2012 г.
Втора фаза - от 6 февруари до 1 ноември 2012 г.

ІІ. Изисквания за допускане до участие в конкурса.
І фаза,посветена на символичното начало в живота на всеки пушач – Новата 2012 г. (1януари до 31 януари 2012 г.).
Пушачът, който трябва да е български гражданин, изпраща за участие в конкурса следните документи (до посочения по-долу адрес за комуникация в МЗ):
1. собственоръчно подписана декларация от пушача (с цел информирано съгласие), че не възразява документите за здравния му статус да бъдат обсъждани от лекари в експертната комисия по класиране на участниците в конкурса;
2. копия на медицински документи за здравния статус на пушача, които да свидетелстват за вреди от употребата на тютюневите изделия;
3. декларация на личния лекар за достоверността на приложените копия от медицински документи;
Информацията за здравния статус на кандидата е тайна и няма да бъде предоставяна на никого другиго, освен на членовете на експертната комисия по оценяване резултатите от участието в конкурса.
4) актуална фотография;
5) пощенски адрес (с пощенски код), електронен адрес и телефон (по възможност стационарен и мобилен) за комуникация.
ІІ фаза, посветена на Международния ден без тютюнопушене, третия четвъртък на месец ноември - 15 ноември 2012 г. (6.02. – 1.11.2012 г.).
Бившият пушач изпраща следните документи:
1. Собственоръчно написана декларация на участника в конкурса, че вече е бивш пушач, с личен подпис;
2. Собственоръчно написана декларация от личния лекар на участника в конкурса, че пациентът му вече е бивш пушач със следния текст:
Декларация

Долуподписаният/ата д-р ……………………………. с регистрационен номер на практиката, град/село ……………………… декларирам, че пациентът/ката ми………………………………..…………………………… е бивш/а пушач/ка (по избор може да се добави и друг текст, който да описва, обяснява, пояснява).

Подпис и печат:
(д-р ……………………………)
1. копия на документи за здравния статус на пациента/ката, доказващи подобрението на здравните показатели на участника в конкурса;
2. кратък разказ от бившия пушач (до 2 страници) относно мотивите да участва в конкурса, как преживява последиците от отказа от тютюнопушене и какво е влиянието му върху близки и познати след отказа:
Защо пуших?
Кога и защо спрях тютюнопушенето? Опитите за отказване бяха ли повече от един?
Какви методи използвах, за да си помогна да се откажа от тютюнопушенето (например, консултиране, никотинозаместваща терапия - лепенки, инхалатори, дъвка, таблетки, спрей за нос, сила на волята / Tabex/ Zyban/ Champix, Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушене, специализирана интернет страница и др.)
Промени ли се животът ми, след като спрях да пуша и как?
Защо точно аз заслужавам да спечеля награда (с не повече от 200 думи).

Ще бъдат поощрявани участници със собственоръчно подписана декларация като бивши пушачи, че не възразяват разказа за техния отказ от тютюнопушене да бъде публикуван в интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето – www.aznepusha.bg.

Документацията от участието в двете фази трябва да се изпрати на хартиен носител и по електронната поща на посочения по-долу адрес за комуникация. Документи с подпис и печат трябва да са сканирани, а останалите – в Wordформат, когато се изпращат по електронната поща, Задължително е участието и в двете фази на конкурса. Кандидати, които не отговарят на условията за участие и в двете фази на конкурса, няма да бъдат допуснати да се състезават.
ІІІ. Критерии за оценяване на резултатите от участието в конкурса.
1. Наличие на всички документи, необходими за допускане за участие в конкурса.
2. Подобрени показатели на здравния статус.
3. Мотивираност на бившия пушач да сподели опита си с други пушачи за целите на отказа от тютюнопушене, особено малки деца, бременни и кърмещи жени, лекари, учители, родители и работодатели.
ІV. Етапи на оценяване и известяване за резултатите от оценката.
І етап. Допускане до конкурса.
ІІ етап. Оценяване на резултатите от участието в конкурса.

Експертна комисия от двама лекари и един експерт от МЗ ще реализират оценяването на резултатите от участието в конкурса на допуснатите участници по зададените критерии и ще излъчи победителите.

V. Награждаване.
Предвидени са общо 15 предметни награди, за І, ІІ и ІІІ място в групите: бременни и кърмещи жени; здравни специалисти; педагози; работодатели; граждани с друго занятие.
При награждаването бившият пушач ще има възможност да покаже видеоматериал до три минути, свързан с отказа му от тютюнопушене.

Лице за контакти:

Вилия Великова, главен експерт
дирекция "Обществено здраве"
Министерство на здравеопазването
бул. "Ал.Стамболийски" №39
1000 София

тел: +359 2 9301 267
факс: +359 2 988 3413
ел. адрес: vvelikova@mh.government.bg

Facebook коментари