Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Намалиха мандата на първия конституционен съдия от Дулово

Изборът на родената в Дулово Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии не противоречи на основния закон, но те няма да имат пълен мандат от 9 години, както беше гласувал парламентът. Това следва от приетото днес решение на Конституционния съд (КС), във вземането на което са участвали всички негови членове без Атанасова и Белазелков.

Двамата бяха избрани от Народното събрание на 19 януари 2024 г. и встъпиха в длъжност след седмица – на 26 януари 2024 г. Оттогава са участвали в произнасянето на повечето определения и решения на КС.

Дни преди избора им – на 11 януари 2024 г., КС излезе със задължително тълкуване на Конституцията за мандата на избраните със закъснение конституционни съдии. И прие: "Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда".

Това решение беше обнародвано в Държавен вестник на 16 януари 2024 г. и влезе в сила от 20 януари 2024 г. Т.е. ден след избора на Атанасова и Белазелков.

Изборът на членове на КС от квотата на парламента се забави повече от две години и тълкуването на съда означава, че мандатът им няма как да е пълният от 9 години, а ще е 7 години.

В решенията си за избора и на Атанасова, и на Белазелков, обаче Народното събрание за първи път записа каква е продължителността на мандата и прие, че е 9 години и посочи и на "чие място" е избран всеки от двамата. Те гласят: "Избира Десислава Вълчева Атанасова за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Гроздан Николов Илиев за срок от 9 години" и "Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Анастас Василев Анастасов за срок от 9 години".

От краткото съобщение на КС става ясно, че той е отменил само частта от решенията с продължителността на мандата и на чие място са избрани двамата. Какви са мотивите на съда ще стане ясно по-късно.

Изборът на двамата беше оспорен в КС от президента Румен Радев, а след това и от депутати от "Възраждане", БСП и ИТН.

Държавният глава изтъкна, че с решенията си Народното събрание не просто не е изпълнило тълкувателното решение на КС за продължителността на мандата, което макар и формално да влиза в сила на 20 януари 2024 г., като всяко тълкувателно решение има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува. Радев изтъкна, че като е определил срок, в който ще се осъществяват правомощия, установени в Конституцията, парламентът на практика е отменил непосредственото действие на основния закон. А с решенията за избор на Атанасова и Белазелков се създава ново основание за прекратяване на мандата на съдия в КС, а именно изтичането на срок, който е определен в решение на НС.

Едно от основанията на президента да оспори избора на Атанасова и Белазелков беше, че при него е нарушена една от новите разпоредби в Конституцията – чл. 91б, ал. 1. Според нея Народното събрание "спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост".

КС посочва, че в случая това означава да е имало правила за избора и те да са спазени. Той констатира, че такива правила са били приети от НС и в тях са включени процедури и способи за осигуряване на публичност, откритост, прозрачност и обоснованост на предстоящия избор. В решението се припомня, че имаше трима кандидати за двете вакантни места на конституционни съдии – освен Атанасова и Белазелков, номинирана беше и депутатката от "Възраждане" Цвета Рангелова. По тях е проведено разискване за качествата на кандидатите, а след това всяка е гласувана по отделно.

"Посоченото показва, че изборът на Борислав Николов Белазелков и Десислава Вълчева Атанасова за конституционни съдии е произведен в съответствие с приетите процедурни правила и с изискванията на чл. 91б от Конституцията", заключава КС.

На изтъкнатото от Радев, че процедурата е спазена само формално, но това не е достатъчно и изборът трябва "да е мотивиран, аргументиран, издържан с образованието и професионализма на кандидатите", което може да стане само въз основа на съдържателен дебат по конституционните изисквания, на които следва да отговарят те, КС напомня, че още през 1994 г. е приел, че "преценката за избор или назначаване, включително и за притежаването на високи нравствени качества принадлежи единствено на органа, оправомощен да я прави" и не подлежи на конституционен контрол, защото е лична и суверенна.

Що се отнася до частта от решенията за избор, в която се посочва, че Атанасова и Белазелков са избрани за 9 години, КС очаквано препраща към тълкувателното си решение от началото на годината. И сочи, че наред с квотния принцип формирането на състава на конституционната юрисдикция се основава и на принципа за периодично обновяване на състава.

Така съдът заключава: "В частта, с която определят продължителността на срока, за който се избират лицата за конституционни съдии, атакуваните актове престъпват очертаните с Тълкувателно решение №1 от 2024 г. по к.д. №17/2023 г. граници на властова дискреция и по този начин пренебрегват въздействието на конституционния ценностен ред на чл. 147, ал. 2, изр. трето върху проявата на политическа самостоятелност на парламента.

По отношение на частта от оспорените решения, в която се посочва на чие място се избират конституционните съдии и с която Народното събрание на практика определя началния момент на техния мандат, Конституционният съд намира, че са относими всички изложени по-горе съображения за противоконституционност. Както се изясни, началото на мандата на конституционен съдия е предмет на императивна конституционна уредба и е обвързан с конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда".

Източник: Лекс.бг

Facebook коментари