Четвъртък, 18 Юли 2024 г.
header

Ученици и учители от ПГМСС-Средище повишиха професионалните си компетенции чрез мобилност по "Еразъм+"

През учебна 2023/2024 година ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" - Средище, в партньорство с Професионална техническа и анадолска гимназия "Хюррийет" в гр.Бурса, Турция, реализира проект "Нови професионални умения чрез мобилност", финансиран по програма "Еразъм +", КА1: "Образователна мобилност на граждани", сектор "Мобилност на учещи и членове на персонала в ПОО", №: 2023-1-BG01-KA121-VET-000129224.

Проектът включва два типа мобилности , едната свързана с учителите и персонала в професионалната гимназия, а другата с учениците.

Десет учители и служителите проведоха от 30.03.2024 г. до 07.04.2024 г. мобилност по дейност " Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги". Те посетиха училището-партньор, фирми, в които се провежда практическото обучение на учениците, институт и една частна професионална гимназия. Запознаха се с турската образователна система, с организацията на професионалното обучение на учениците, с дейността на фирмите, в които се провежда практическото обучение, с видовете работни места и с конкретните работни места за практика на учениците. В резултат от проведената мобилност те подобриха организационните, комуникационните и управленските си умения.

От 25.04.2024 г. до 12.05.2024 г. 22 ученици от професии "Фермер" и "Растениевъд" проведоха практика на реални работни места по дейност " Краткосрочна мобилност на ученици ". Работейки на различни работни места във фирми в зависимост от техните специалности, посещавайки различни културни забележителности, общувайки с ученици, учители и служители от партньорското училище, с наставници от фирмите учениците повишиха своите професионални знания и умения в областта на селското стопанство, придобиха основни работни навици и практически умения за работа с иновативна техника и технологии, усъвършенстваха езиковите си познания и обогатиха общата си култура.

За успешно изпълнените ангажименти, реализираната работна програма и усвоените знания и умения всички участници получиха сертификат от приемащата организация и Европас мобилност.

Реализираният проект допринесе за усъвършенстване на партньорството между нашето и турското училище, за професионален и междукултурен обмен, за изграждането на връзки на ПГМСС с нови организации, както и до повишаване качеството на професионалното обучение в гимназия.
footer

Facebook коментари