Неделя, 26 Май 2024 г.

До 10 дни земеделците могат да избират как да се облагат доходите им за 2012 година

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им.
В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа), следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2012 година срокът за подаване на декларацията е 31 декември т.г.
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса за обслужване на НАП Силистра. Декларацията се подава лично от земеделския производител, съответно тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в съответната структура на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Facebook коментари