Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

Областен информационен център – Силистра организира първа информационна среща с представители на властта

На 16.12.2011 г., от 10.00 ч., в залата за обучения на Областен информационен център - Силистра, ще се проведе информационна среща с представители на местната изпълнителна и законодателна власт от седемте общини в област Силистра и представители на централната власт на областно ниво в гр. Силистра. Срещата е на тема "Представяне ролята на Областен информационен център – Силистра за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионен фондове на Европейския съюз". Поканени са Областният управител и неговите заместници, кметовете на общини и председателите на Общинските съвети.
Участниците ще се запознаят с екипа, основните задачи на центъра, видовете услуги, които ще бъдат предоставяни и планираните дейности в рамките на проекта. Ще бъде представена информация за текущото състояние на Област Силистра в Северен централен район за планиране по отношение на изпълнението на Оперативните програми – брой на проектите, статус на договорите, финансово изражение и изплатени средства. На кметовете на общини ще бъде предложена актуална процедура, по която могат да кандидатстват с проекти в областта на туризма, и предстоящите през 2012 г. търгове.
Областен информационен център – Силистра е създаден по проект на Община Силистра "Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Facebook коментари