Неделя, 16 Юни 2024 г.

ДГ "Ян Бибиян" успешно завърши проект за подкрепа на личностното развитие в условията на кризи

Екипът за подкрепа на личностното развитие към Детска градина "Ян Бибиян" в Силистра приключи успешно работата си по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Проектът се изпълняваше в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и беше финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент на проекта беше Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейностите по проекта бяха насочени към осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца и родители, с цел формиране и насърчаване на мотивацията на родителите за приобщаване на децата и активно включване в образователния процес. Участници в проекта бяха деца, родители и педагогически специалисти от ДГ "Ян Бибиян".

Чрез този проект екипът на детската градина успя да предостави необходимата подкрепа и ресурси на деца и родители, за да се справят с предизвикателствата, предизвикани от кризисни ситуации. Това е поредната стъпка към подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп до него за всички деца в условията на кризи.

Facebook коментари