Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

РЗОК одобри изготвянето на Европейски здравноосигурителни карти в Силистренска област

Съгласно членството на страната ни в Европейския съюз през тази година Районна здравноосигурителна каса Силистра одобрила изготвянето на 1 163 бр. Европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК) и 637бр. Удостоверения, временно заместващо ЕЗОК, даващи право на спешна и неотложна медицинска помощ в държави от Европейския съюз на здравноосигурените лица.
От 16.11.2011г., Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се издава от нов изпълнител, избран съгласно Закона за обществените поръчки, с който НЗОК има договор за изработка и доставка.
За издаването на ЕЗОК гражданите на област Силистра трябва да се обръщат към пунктове на "Български пощи", които са съответно:

• гр. Силистра, пл. "Свобода" № 3 (централен пощенски клон), телефон: 086 818120;
• гр. Тутракан, ул."Трансмариска" №4, телефон: 0866 61461;
• гр. Главиница, ул."Витоша" № 42, телефон: 08636 2025
• гр. Дулово, ул."В.Левски" № 10, телефон: 08642 2225

Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно на място в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху ЕЗОК, което също ще улесни гражданите.
Запазва се изискването документите да се подават, както и готовите ЕЗОК да се получават, лично или от нотариално упълномощено лице.

Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е 15 дни.
Ако на здравноосигурено лице му се налага да отпътува в по-кратки срокове и не може да изчака 15 дневния период за изготвяне на европейската здравноосигурителна карта в РЗОК до 24 часа се издава Удостоверение, временно заместващо ЕЗОК, със срок на валидност максимум 2 месеца.
Ежемесечно Районна здравоосигурителна каса Силистра проверява здравноосигурителния статус на лицата, на които вече е издадена Европейска здравноосигурителна карта. При констатиране на прекъсване на здравните права РЗОК обявява издадената им Европейска карта за невалидна.

Facebook коментари