Понеделник, 08 Март 2021 г.

Защо дърветата в града стават опасни и се налага да бъдат премахвани?!

* Мнението на специалиста инж. Севдалин Стоянов, ст.експ. "Екология"
в отговор на обществената тревога!

Всички знаем и вярваме, че дърветата в населените места трябва да се пазят и поддържат. Но има период, след който някои от тях трябва да бъдат премахнати, за да не застрашат човешки живот или нанесат материални щети.
Много често слушаме по новините, че след силни ветрове са паднали цели дървета или клони, които раняват или отнемат човешки живот, нанасят сериозни повреди по сгради, автомобили, проводници на електропреносната мрежа и т.н. При повечето инциденти се касае за дървета, за които не са полагани грижи. За съжаление инцидентите са много повече на брой от оповестените.
Отговорността
Отговорността за опасните дървета е на собствениците на имоти, в които се намират. Такъв юридически собственик също е община Силистра. Нейна отговорност са улични дървета, дървета в паркове, скверове и други, които не са частна собственост и не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата или такива, за които има специален закон.
Неподозирано опасни
Неподозирано опасни могат да бъдат дърветата, когато са загнили, наранени, с хралупи, съхнещи или изсъхнали. Вероятността от инциденти при тях се увеличава при лоши метеорологични условия - силни ветрове, бури, обледеняване, натрупване на сняг по клоните. Затова собствениците на такива дървета трябва да вземат превантивни мерки, като потърсят специалисти за становище по проблема.
Специалистът
Специалистът преценява правилно какви мерки трябва да бъдат взети за проблемните дървета, така че да бъде запазен определен баланс в зелената система.

Премахването на дървото не винаги е най доброто решение. При здраво стебло може да се направи прочистване на короната, резитба за подмладяване, кастрене по преценка на специалист. Всички тези операции се извършват, като е необходимо оформяне на добър пространствен силует на короната на дървото.
Въздействието на дърветата
Освен, че дърветата ни въздействат благоприятно с преобладаващите зелени багри, те са своеобразен буфер за защита от нежелания шум на улицата. Дърветата са естествени климатици, спестяващи средства за охлаждане на сградите, спирайки част от директната слънчева топлина. Те пречистват въздуха, който дишаме и са естествена бариера за част от праха, идващ от улицата.

Всички знаем, че по-топлия и наситен с прах въздух се издига над градовете и се получава т. нар. димен или прашен похлупак. Твърдите частици и кондензираната върху тях въздушна влага поглъщат част от слънчевата светлина, особено ултравиолетовите лъчи (средно10-20%). Зеленината не може да окаже непосредствено въздействие върху образуването на този димен похлупак, но зелените площи могат да възпрат отчасти неговото образуване.


Много от видовете декоративни дървета са дълголетници. Те могат да живеят до 300 години в горите, около 150 години в парковете и само около 50 години по улиците на градовете. След това стават потенциално опасни.

Защо е така.....?
В най общи линии условията за живот и развитие на растителността по улиците може да бъде обобщен в няколко аспекта:

> По отношение на качествата на почвата по улиците е установено, че тя не е достатъчно пълноценна, не е богата на хранителни вещества и минерали и не й се извършва торене.
> Пространството за развитие на кореновата система на дърветата е силно ограничено, защото не се спазват нормативните изисквания за отстояние на декоративна растителност от подземни проводи, инженерни съоръжения и сгради.
> Директното проникване на светлината е до голяма степен намалено от прилежащото застрояване. Рефлектиращите улични покрития и стените на сградите са причина за по-високи температури в сравнение с естествените условия за развитие на растителността.
> Неизползването на овощарска замазка след кастрене на клони или при откършването им, е много сериозна предпоставка за заболяване по дървесните видове, което за съжаление се наблюдава навсякъде.
> Водата от валежите, толкова необходима за живота на всяко растение, се отвежда от настилките в канализацията и само малка част достига до кореновата система на дърветата и храстите по улиците.
> Вредите от химическото замърсяване на въздуха се подсилват от отделените газове на автомобилите.
> Строителните работи по улиците и сградите, при ремонт на подземни съоръжения, както и самото движение на превозни средства и пешеходци, често причиняват механически повреди на дърветата.
Всички тези фактори въздействат пагубно върху единично стоящи дървета, които продължават системата на зелените и транспортните ивици.


Озеленяването по улиците трябва да бъде съобразено с климатичните условия, ширината на платното и тротоарите, с разположението на подземните инженерни мрежи, с характера и етажността на сградите, както и с ориентацията на улицата. При разполагането на дърветата трябва да се имат предвид уличните осветителни стълбове, стълбовете и проводниците на електропреносната мрежа, светофари, улични пътни знаци и др. Вземат се под внимание входовете в кварталите и сградите, кръстовищата, спирките на обществения транспорт и т.н.


В нашия град има много улици, по които озеленяването трябва да претърпи коренни промени, причините са посочени по-горе. Някои от техническите дейности могат да бъдат извършени поетапно, като се съпътстват с компенсаторно засаждане на подходящи школувани фиданки. Други мероприятия, като премахване на опасни дървета например, трябва да бъдат извършвани незабавно. В момента пространствените силуети на повечето от дървета по нашите улици имат ужасяващ вид. Голяма част от застаряващите и заболели дървета, попадащи под електропреносните мрежи и в непосредствена близост до сгради, трябва да бъдат премахнати напълно и да се извърши компенсиращо озеленяване с ниска подходяща храстова растителност.

Дърветата със здрави стволове трябва да бъдат подмладени, както това се прави по ул. "Капитан Мамарчев". В началото те изглеждат като "осакатени", но в разстояние на два вегетативни периода ще образуват нови корони, за които трябва да се полагат грижи до тяхното пълно оформяне. Това, разбира се, е компромисен вариант, защото тези стари дървета не отговарят на изискванията за отстояние от сгради.

Има специфика и при озеленяването край локални жилищни улици. То трябва да бъде живописно, интимно, като се осъществява непосредствена връзка със зеленината на отделните пространства между сградите. Редовите насаждения, каквито сега има почти навсякъде, са нежелателни. За предпочитане са отделните дървесни и храстови екземпляри с подчертани декоративни качества: хубава форма на короната, багри на листата, цветове, плодове и пр.

инфо. Светлана Петрова

Facebook коментари