Неделя, 05 Декември 2021 г.

Държавата си поставя амбициозната задача да пречи на ранните бракове при циганите

информация област Силистра
Новата "Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)" бе представена на заседание на работната група към Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси.
В заседанието, което бе председателствано от зам. областния управител Тодора Цонева, участваха Митко Костадинов – регионален представител на Комисията по защита от дискриминация и председател на УС на СНЦ "Център за социални изследвания и анализи" и представители на общините Силистра, Дулово, Алфатар и Кайнарджа, ангажирани с работата по интеграционните въпроси.
Общините Ситово, Тутракан и Главиница, които също бяха уведомени за заседанието и им бяха изпратени покани за участие в работната група, не излъчиха свой представител.
Основните цели на новата "Рамкова програма за интегриране на ромите...(2010-2020 г.)", която формулира приоритетните области и направления на действие, представи съветникът на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване" Милен Миланов. Той разясни, че приоритетните области в новата програма са образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности, култура. Финансовото обезпечаване на интеграционните политики ще бъде осигурено чрез държавния бюджет и европейските фондове. Специално внимание е отделено на оптимизиране на модела за разпределение на управленските отговорности между органите на изпълнителната власт; усъвършенстване на механизмите за координация със структурите на гражданското общество; включване на общините в изпълнението на политиките за интеграция на ромите; финансово обезпечаване на интеграционните политики и програми със средства от държавния бюджет, европейските фондове и др.
Общото мнение на участниците в заседанието бе, че "ако не се създаде едно централизирано и целево финансиране, тази добра програма ще си остане само на хартия".
Националният координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване" Милен Миланов, който е и сред създателите на новата Програма за интегриране на ромите..." отбеляза, че за разлика от досегашната програма, при изпълнението на новата ще се търси реалния ефект от приложението на различните мерки. Според него е важно да се пресече и бездействието на институциите. Като пример посочи как адекватната намеса на служители от Агенцията за закрила на детето" би осуетила ранните бракове на ромски девойки, което ги лишава от възможността да се образоват. "Темата е тежка, но не трябва да се избягва", е позицията на Милен Манолов

Процесът на обновяване на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество започна през 2008 г. и бе приета на заседание на Министерски съвет от 12 май 2010 г. Обхваща периода 2010-2020 г. Документът, цели да гарантира условия за равни възможности на всички, независимо от техния социален произход, етническа или религиозна принадлежност, пол или други признаци.
Милен Миланов е Национален координатор на Декадата на ромското включване. От години е активист в ромското гражданско движение, участвал в застъпничество за правата на ромите пред национални и европейски институции. От 2007 г. до септември 2009 г., когато става координатор на Декадата, е заместник-кмет на район Слатина в София.

Facebook коментари