Петък, 14 Юни 2024 г.

Общинският съвет в Силистра обявява конкурс за управител на "Синева" ЕООД

Общинският съвет в Силистра ще трябва да вземе решение на предстоящото заседание на 25 април за обявяване конкурс за избор на управител на "Синева" ЕООД, публично общинско дружество със 100% общинско участие в капитала. Конкурсът е отворен за всички български граждани, както и за граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Изисквания към кандидатите:

• Кандидатите трябва да имат завършено висше образование, с професионална квалификация "Администрация и управление".
• Кандидатите трябва да имат най-малко 5 години професионален опит в областта на администрацията и управлението.
• Кандидатите не трябва да са под запрещение, да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да са лишени от правото да заемат длъжността.
• Кандидатите не трябва да са били членове на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако има неудовлетворени кредитори.
• Кандидатите не трябва да заемат публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са член на политически кабинет или секретар на община.
• Кандидатите не трябва да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с дейността на дружеството.
• Кандидатите не трябва да са съдружници в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като дружеството.
• Кандидатите не трябва да са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго публично предприятие.
• Кандидатите не трябва да работят по служебно или трудово правоотношение.
• Кандидатите трябва да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория "Б".

Процедура за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати могат да подадат своите заявления и придружаващи документи лично в канцеларията на Общинския съвет в Силистра в рамките на работното време (от 9:00 до 17:00 ч.) в рамките на 10 дни от датата на публикуване на обявата. Обявата ще бъде публикувана на уебсайтовете на Общинския съвет в Силистра и Община Силистра.

Процес на подбор:

Процесът на подбор ще се състои от три етапа:

1. Предварителен подбор на кандидатите по документи.
2. Оценка на бизнес програмата.
3. Интервю.

Кандидатите, които преминат през всичките три етапа, ще бъдат класирани въз основа на общия им резултат. Най-високо класираният кандидат ще бъде препоръчан на Общинския съвет в Силистра за одобрение.

Заплата:

Месечното възнаграждение на избрания управител на "Синева" ЕООД ще бъде определено в съответствие с условията и реда на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговските дружества с общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.

Краен срок:

Крайният срок за подаване на заявления и придружаващи документи е 10 дни от датата на публикуване на обявата.

За повече информация:

Моля, посетете уебсайтовете на Общинския съвет в Силистра и Община Силистра или се свържете с канцеларията на Общинския съвет в Силистра.

Facebook коментари