Понеделник, 27 Май 2024 г.

Нова структура на Община Силистра: Намаляване на разходите и по-ефективна администрация

Общинският съвет в Силистра ще гласува за нова структура на администрацията

В Общинския съвет в Силистра е внесен проект за промяна в структурата на Община Силистра. Промените са насочени към оптимизиране на работните процеси, повишаване на ефективността на работата на администрацията и намаляване на разходите за персонал, осигурени от местни приходи.

Предложението предвижда:

• Намаляване на броя на ръководните кадри от 22 на 17.
• Намаляване на броя на дирекциите от 6 на 5.
• Намаляване на броя на отделите от 13 на 9.
• Създаване на Звено "Организационно-техническо и административно обслужване на общински съвет" от 2 щ.бр.
• Преминаване на Дирекция "Правна", Отдел "Счетоводство и контрол", Отдел "Европейски проекти и програми", Главен архитект и Звено "Вътрешен одит" на пряко подчинение на кмета на общината.
• Промяна в структурата на дирекциите "Финанси", "Икономика", "Устройство на територията и общинска собственост" и "Хуманитарни дейности".
• Закриване на "Ансамбъл Добруджа" и намаляване на числеността на персонала в дейност "Други дейности по икономиката".
• Преструктуриране на Отдел "Инспекторат" в отдел "Инспекторат и охрана на общинска собственост".

Целта на предложените промени е:

• Подобряване на координацията между различните звена на администрацията.
• По-ефективно използване на бюджетния ресурс.
• Оптимизиране на структурите по отделните дейности.
• Намаляване на разходите за персонал.

Очаква се Общинският съвет да гласува за предложените промени на предстоящото си заседание на 25 април.

Допълнителна информация:

• Пълният текст на проекта за промяна в структурата на Община Силистра е достъпен на сайта на Общински съвет-Силистра.

Facebook коментари