Понеделник, 27 Май 2024 г.

Общински съвет-Ситово заседава извънредно днес

Извънредно заседание на Общински съвет-Ситово се проведе днес на 15 април.

Със свое решение общинските съветници упълномощиха Кмета на Община Ситово да подпише Запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" в размер на 16 554,27 лв. за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане за 2024 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие от 2018 г., сключено между Сдружение "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Министерство на земеделието.

Информация и снимка: Калина Грънчарова

Facebook коментари