Понеделник, 27 Май 2024 г.

"КАОЛИН" ЕАД обявява обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение

ОБЯВА

"КАОЛИН" ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали", с местоположение гр. Дулово, област Силистра. Срещите ще се проведат, както следва: На 16.05.2024 г. от 9:30 часа в с. Раздел, община Дулово, ул. "Първа" № 9, в сградата на Кметство село Раздел; На 16.05.2024 г. от 11:30 часа в с. Черник, община Дулово, ул. "Люлин" № 2, в сградата на Кметство Черник; На 16.05.2024 г. от 13:30 часа в гр. Дулово, община Дулово, в сградата на община Дулово, с адрес: гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18, заседателна зала.

Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден: В рамките на работното време на Кметство с. Раздел, община Дулово, ул. "Първа" № 9, при кмета; В рамките на работното време на Кметство с. Черник, община Дулово, ул. "Люлин" № 2, при кмета; В рамките на работното време на Община Дулово, гр. Дулово, в сградата на общината на ул. "Васил Левски" №18, при кмета; В рамките на работното време на РИОСВ – Русе, гр. Русе, община Русе, бул. "Придунавски" № 20, деловодство; От 10:00 до 17:00 в офис на Възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg. Писмени становища могат да се предоставят в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, ет. 2 (деловодство), или на email: valeva.mina@kaolin.bg, както и във всяко едно от посочените по-горе кметства, и в община Дулово или в РИОСВ - Русе, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500; 0899 696 888; email: valeva.mina@kaolin.bg

Facebook коментари