Неделя, 03 Юли 2022 г.

Двудневен семинар обучава администрацията в Силистра как да общува с хора имащи слухови и зрителни проблеми

На 26 и 27 Октомври в хотел " Виена" Фондация " Съпричастие" – клон Силистра проведе двудневен семинар за представителите на общинската и държавна администрация по проект " Независимост…, Увереност…, Мобилност…"
Регистрационен номер на договора : BG051PO001-5.2.06-0021-C-0001.
Лектори на семинара бяха експерти по проблемите на хората със слухови и зрителни проблеми и слухови.
В рамките на семинара служителите от държавната и общинска администрация получиха информация как да улеснят общуването си с хората със сензорни увреждания. Посредством тренинги бяха разиграни ситуации за посрещане и обслужване на човек със зрителни проблеми- как да седне, къде да се подпише, слизане и качване по стъпала. Избираха се доброволци, които разиграха роли, в единия случай на незрящи хора(като им бяха връзвани очите), а в другия случай на водачи.
Вторият ден присъстващите се запознаха с това как да комуникират с човек с увреден слух. Тази лекция бе представена от преводач- тълковник- единствения за Североизточна България. Той запозна административните служители с жестомимичната азбука , как да разбират жестове и мимики и това как да образуват изречения и словосъчетания на жестомимичен език. Подобен семинар е представен за пръв път в град Силистра и предизвика огромен интерес сред присъстващите.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.


За допълнителна информация и справки:
Фондация " Съпричастие" – клон Силистра
Тел: 086/ 820 713, GSM: 0895 435 225
e- mail : empathy_ss@abv.bg
лице за контакт: Красимира Георгиева

Facebook коментари