Събота, 20 Април 2024 г.

4 общински съветници в Силистра ще участват в комисията за финансиране на спортните клубове

С решение от 22.02.2024 г., Общински съвет Силистра увеличи броя на общинските съветници, които ще участват в комисията по чл.10 от Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

Броят на членовете на комисията се увеличава от двама на четири.

Решението е мотивирано с повишения интерес от страна на общинските съветници за начина на разпределяне на финансирането на спортните клубове, както и желанието им определените средства да се разпределят по най-добрия начин, даващ възможност на всички клубове, отговарящи на изискванията от Наредбата да бъдат финансирани.

Смята се, че участието на повече общински съветници ще осигури по-широка гледна точка и ще гарантира по-голяма прозрачност и отчетност в процеса на разпределяне на средствата.

Промени в Наредбата

Във връзка с взетото решение е необходимо да се актуализира текста на чл.10, ал.1 от Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

Досега текстът е бил:

Кметът на община Силистра определя със Заповед Комисия, която се състои от :
• Председател - Зам.кмет" Хуманитарни дейности"
• членове:
o Гл.експерт"Спортни дейности";
o Представител на Дирекция "Финанси" при община Силистра
o и 2(двама) общински съветника от Общински съвет – Силистра.

След промяната текстът ще стане:

Кметът на община Силистра определя със заповед Комисия, която е в състав от 7 членове:
1. Председател - Зам.кмет "Хуманитарни дейности" при Община Силистра;
Членове:
2. Гл.експерт"Спортни дейности" при Община Силистра;
3. Представител на Дирекция "Финанси" при община Силистра;
4. общински съветник от Общински съвет – Силистра;
5. общински съветник от Общински съвет – Силистра;
6. общински съветник от Общински съвет – Силистра;
7. общински съветник от Общински съвет – Силистра;

Причината за извънредната сесия е върнато от областния управител решение на Общинския съвет, касаещо актуализиране на състава на Комисията по чл. 10 от Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

В писмото си до Общинския съвет областният управител Минчо Йорданов мотивира връщането на решението с това, че е незаконосъобразно.

Според него, решението противоречи на чл. 10 от Наредбата, който определя, че в комисията участват двама общински съветници.

С решението си Общинският съвет е увеличил броя на общинските съветници в комисията на четирима, което е изменение на Наредбата.

Днес решението беше потвърдено от съветниците.

В Бюджет 2024 на Община Силистра са гласувани 100 000 лв. за подпомагане на спортни клубове, отговарящи на критериите по Наредбата.

Снимка: Незабравка Кирова

Facebook коментари