Петък, 14 Юни 2024 г.

"Гранична полиция" и "Вътрешна сигурност" искат достъп до банковите ни сметки

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) и дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС) да имат достъп до банковите сметки на граждани и фирми, предвиждат промени в Закона за кредитните институции, предложени за обществено обсъждане.

Според действащия закон БНБ създава и поддържа електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Институциите, които имат достъп до тази информация са посочените структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) - Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС).

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) и дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС) обаче не са между институциите, оторизирани по силата на посочената разпоредба с достъп до такава информация от БНБ.

В същото време полицейските органи на ГДГП осъществяват дейности, целящи предотвратяване, пресичане, разкриване и документиране на престъпления, както и тяхното разследване, чрез събиране на достатъчно доказателства с годни доказателствени средства. Липсата на достъп до електронната информационна система на БНБ води до невъзможност да се ползват наличните в нея данни, което възпрепятства провеждането на пълно, всестранно и обективно разследване, тъй като не се установяват факти и обстоятелства, имащи съществено значение за отговорността на наказателно отговорното лице, се посочва в мотивите към законопроекта.

Дирекция "Вътрешна сигурност" пък извършва проучвания за надеждност на своите служители и на кандидатите за работа, издава, прекратява и отнема разрешенията за достъп до класифицирана информация на тези лица. Сред изискуемите документи за откриване на процедура по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация е проучваното лице да даде изрично писмено съгласие да бъдат предоставени сведения за авоарите, операциите по сметките и влоговете на проучващия орган, при извършване на процедура по разширено или специално проучване.

Необходимост от проверка в информационната система, създадена и поддържана от БНБ, може да се наложи и при постъпване на нови факти и обстоятелства, които поставят под съмнение надеждността на лицето, за което следва да се извърши проверка, пише още в мотивите към законопроекта.

Facebook коментари