Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Кои пенсионери могат да ходят на санаториум от НОИ

Повече хора ползват санаториум с пари от НОИ, отчита институтът. През 2022 г. бе наблюдавана тенденция на увеличение с около 5000 годишно на броя на лицата, възползвали се от програмата, спрямо тези година по-рано. Данните за 2023 г. сочат ново увеличение - с около хиляда повече спрямо миналата година.

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, за които са били внесени или са дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Това изискване не се отнася за лица с увреждане, получено в резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Право на парични помощи имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл. Паричната помощ на всяко правоимащо лице се предоставя еднократно в рамките на една календарна година, като продължителността е 10 дни.

Всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят средства, които да се разходват за тази дейност по условия и ред, регламентирани в Наредба №1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

За 2023 г. предвидените средства са в размер на 28 504 000 лв. През настоящата година са сключени договори с 23 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, разположени на територията на 15 области - София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Монтана, Пазарджик, Стара Загора, Добрич, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Хасково и Смолян.

С най-голям брой изпълнители и съответно - с най-висок относителен дял, са областите Бургас с 9 изпълнители (17,3% от общия брой), Пловдив с 8 изпълнители (15,4%), София-град и Пазарджик с по 5 изпълнители (9,6%), София-област, Смолян, Стара Загора, Благоевград и Монтана с по 3 изпълнители (5,8%).

Финансирането на дейността по профилактика и рехабилитация през тази година се осъществи при следните нормативни условия:

• средства за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. Прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;

• частична парична помощ за хранене – крайна цена в размер на 8,00 лв. за един храноден;

• лимит за една нощувка - крайна цена в размер на 23,00 лв.

Към 30 ноември 2023 г. са издадени общо 43 000 удостоверения, като са изплатени направените разходи по 41 819 удостоверения, разпределени по фондове на държавното обществено осигуряване (ДОО), както следва. От лицата, провели профилактика и рехабилитация, с най-голям относителен дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат (74,33% от всички участници в програмата) и на периферната нервна система (22,59%). Разпределени по възрасти, най-голям е относителният дял на лицата над 51-годишна възраст – 73,89%, което кореспондира с по-високата заболеваемост за тази възрастова група. На второ място с 25,42% е делът на лицата от 31- до 50-годишна възраст. Несъществен е относителният дял на преминалите през програмата лица под 30-годишна възраст – 0,69%. От ползвалите паричната помощ лица 60,51% са жени.

Facebook коментари