Събота, 25 Май 2024 г.

Румъния закупува 26 водородни локомотива

Органът за реформа на железниците (ARF) обяви нова процедура за закупуване на 26 водородни влака. Локомотивите ще се използва по следните неелектрифицирани линии: Русе - Гюргево - Букурещ - Международно летище Анри Коанда; Букурещ - Питещ; Букурещ - Търговище; Букурещ - Питещи - Слатина - Крайова; Питещ - Куртя де Арджеш.

Това е вторият опит за придобиване, след като предишната процедура беше отменена на 7 ноември, тъй като единствената подадена оферта, на асоциацията Alstom-Linde Gaz, беше обявена за несъответстваща.

Стойността на придобиването е между 1,596 млрд. леи без ДДС и 2,468 млрд. леи без ДДС, в зависимост от продължителността на услугите, свързани с договора.

Критерият за възлагане се определя от най-доброто съотношение качество-цена. Факторите за оценка и тяхната тежест са:

* 70% - финансовата компонента;
* 30% - качественият компонент, от които:
* 8% - добавена стойност - оферти, които включват допълнителен брой места над минималното изискване от 120 места, ще бъдат оценявани, при условие че се поддържат съотношението място/правостоящи и други стандарти за безопасност и комфорт посочени в спецификацията;
* 12 % - график на доставка - срокът на доставка е максимум 45 месеца от датата на подписване на договора. Оферти, които ще съдържат срок на доставка по-дълъг от 45 месеца, ще се считат за несъответстващи. Оферти, които ще съдържат срок на доставка по-малък от 35 месеца, няма да бъдат оценявани допълнително. Методът на точкуване за оферти с междинен брой месеци за доставка на PU може да бъде разгледан в известието за възлагане.
* 10% представлява наличността на RE-H по време на гаранционния период и по време на периода на поддръжка.

Всеки икономически оператор има право да участва в процедурата за възлагане като индивидуален участник или съвместно с други икономически оператори, включително под формата на временно сдружение, създадено с цел участие в тръжната процедура.

Крайният срок за подаване на оферти е 26 януари 2024 г., 15:00 часа.

Закупуването на водородни влакове е важна стъпка към декарбонизацията на железопътния транспорт в Румъния. Водородът е възобновяем източник на енергия, който не отделя вредни емисии в атмосферата.

Facebook коментари