Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

5 регионални програми за заетост през 2012г. ще бъдат представени в Министерството на труда и социалната политика

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес (27.09.2011 г.) на свое заседание 5 регионални програми за 2012 година. Заседанието бе председателствано от областния управител д-р Владимир Янков, а в него участие взеха директорът на Регионалната служба по заетостта в Русе Драгомир Николов, представители на общините, представящи проектите, на Бюрото по труда, на стопанската камара, на Регионалната дирекция по социално подпомагане (РДСП) и Териториалното статистическо бюро в Силистра.
Идейни предложения представиха общините Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан. Общините Главиница и Ситово не представиха свои предложения. В регионалните програми са обхванати общо 367 безработни, за които има възможност да бъде осигурена заетост за период от 6 и 9 месеца. Общата стойност на проектите е за 1 244 867, 90 лв. (един милион двеста четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лв. и 90 ст.). От тях – 1 153 737, 90 лв. са от Държавния бюджет, а 91 130 лв. – собствено финансиране.
Проектите от Регионалните програми за заетост през 2012 г. включват дейности по поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, почистване на отводнителни канали, преминаващи през населените места, опазване и поддържане на културно-историческото наследство, паметници, исторически обекти и др.
Програмите предвиждат временна заетост на хора с увреждания, на продължително безработни, на безработни младежи до 29 годишна възраст и лица над 50 години, неактивни лица, желаещи да работят в т. ч. обезкуражени лица, след регистрация в бюрата по труда.
Одобрените от Областната комисия по заетост идейни предложения на общините ще бъдат изпратени до 30 септември 2011 г. в Министерството на труда и социалната политика. Там, Комисия, определена с решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще извърши оценка и подбор на представените програми.

По общини:
Община Алфатар: предвижда разкриване на 10 работни места, за период от 6 месеца. Програмата е насочена към хора с увреждания и неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, след регистрация в бюрото по труда.
Обща стойност - 30 000 лв., от които 24 000 лв. от държавния бюджет и 6 000 лв. – собствен принос.
Обекти и дейности в проектите:
1. Изграждане и поддържане на зелената система на Община Алфатар - рекултивация на терените, залесяване, поддържане и облагородяване на съществуващите зелени площи (гр. Алфатар - централна градска част, зелени площи по ул. "Добруджа", ул. "Олшанка", ул. "Йордан Петров" и в съставните села на Общината), поддръжка и изграждане на паркове в населените места в Общината (гр. Алфатар – централен градски парк и местността "Седемте кладенеца", парк "Боаза", с.Алеково, с.Бистра, с. Чуковец, с. Цар Асен).
2. Поддръжка на спортни терени, съоръжения и гробищни паркове;
3. Контрол и премахване на нерегламентирани сметища.

Община Дулово: предвижда разкриване на 20 работни места. Дейностите са предвидени за град Дулово и селата Черник, Овен, Вокил, Руйно, Яребица, Поройно и Чернолик. Програмата е насочена към продължително безработни и лица над 50 годишна възраст.
Обща стойност – 47 700 лв., от които 39 600 лв. от държавния бюджет и 8 100 лв. – собствен принос.
Основна цел на програмата – опазване чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места в общината.
Предвидени дейности:
1. Поддържане и опазване на съществуващи зелени площи (Централен и Южен паркове, градски стадион, и др.);
2. Поддържане на паркове, зелени терени и централни части на населените места (в селата Черник, Овен, Вокил, Руйно, Яребица, Поройно и Чернолик);
3. Контрол и премахване на нерегламентирани сметища.

Община Кайнарджа: предвижда разкриване на 25 работни места. Дейностите са предвидени за безработни лица, регистрирани в бюрото по труда с ниска или без квалификация и безработни младежи до 29 години.
Обща стойност – 199 000 лв., от които - 104 000 лв. от държавния бюджет и 15 000 лв. – собствен принос.
Основна цел на програмата – опазване чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места в общината.
Населени места, в които се реализират дейностите по програмата - селата Войново, Голеш, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Краново, Полк.Чолаково, Посев, Поп Русаново, Светослав, Средище, Господиново, Каменци и Стрелково.
Предвидени дейности:
1. Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа – направа на тънки изкопи в канавките – ръчно, изкореняване на бурени и храсти от и около канавките, изсичане на храсти и дървета около канавките и около банкета от другата страна на пътя, ръчно косене на банкета
2. Почистване на отводнителни канали, преминаващи през населените места;
3. Поддържане на "Историческа чешма" с. Кайнарджа и "Скални манастири" с. Стрелково – ръчно косене на тревни площи, почистване на паднали клони и шума, поддържане на старите и направа на нови цветни лехи /засаждане на цветя, поливане, окопаване/.

Община Силистра: предвижда разкриване на 280 работни места за срок от 9 месеца. Дейностите са предвидени за безработни лица над 50 годишна възраст и хора с увреждания в цялата община.
Обща стойност – 1 033 166,40 лв., от които – 971 406, 40 лв. от държавния бюджет и 61 760 лв. – собствен принос.
Основна цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост на 280 безработни лица в община Силистра за повишаване конкурентоспособността и шансовете им за професионално-трудова реализация на пазара на труда, чрез включването им в курсове за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост в социални дейности и общополезни дейности на територията на община Силистра.
Основните дейности, които ще се изпълняват са следните:
1. Обучение:
- Набиране на безработни лица от целевите групи за включване в крусове за придобиване на професионална квалификация.
-Организиране и провеждане на курсове за придобиване на професионална квалификация /300 ч/ за длъжността "Работник – озеленяване" от лицензирана от обучителна фирма. Предвижда се курсовете да се проведат в периода февруари – март и обучените лица, както и другите насочени лица да бъдат наети за периода април 2012 – декември 2012 г.
2. Заетост:
- Социални дейности: Организиране и провеждане на занимателни игри, спортни прояви, социални, здравни и културни инициативи на деца и ученици по време на учебния процес и ваканциите, грижи за деца в детски социални институции, грижи за хора с увреждания, неполучаващи социални услуги по други програми и проекти, провеждане на социологически изследвания сред населението на община Силистра и др
- Благоустройство на населеното място, зони за отдих и почивка, спортни площадки и стадиони, чешми и др. Извършване на дейности с траен характер – оформяне на алеи и пътеки, направа на настилки от трошен камък, бетон или тротоарни плочи, направа на огради от оградна мрежа или газобетонни блокчета, направа или ремонт на нови или съществуващи стари беседки, обезопасяване, почистване и ремонт на селски чешми и кладенци, направа или ремонт на паркови и детски съоръжения – пейки, кошчета за отпадъци, пясъчници, пързалки и катерушки, ремонт и поддържане на спортни площадки и стадиони
- Опазване и поддържане на околната среда - почистване на нерегламентирани сметища, запръстяване и залесяване, създаване и оформяне на цветни алеи и градини, санитарни сечи в лесопаркове, резитба на прорастнала храстова растителност.
- Поддържане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - оформяне на канавки и канали, направа на тротоари, бордюри и рампи, изсичане и прочистване на клони и храсти до пътя, прочистване на конфликтни участъци от пътя и др.
Във връзка с изпълнение на предвижданите дейности е предвидено обучение на най-малко 80 и не повече от 100 души, насочени от Дирекция "Бюро по труда" – гр. Силистра. Целта на обучението е безработните лица да преминат курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването" – 300 часа в периода 01.02.2012 – 31.03.2012 г. и последваща заетост от 01.04. до 31.12.2012 г.

Община Тутракан: предвижда разкриване на 7 работни места за срок от 6 месеца. Дейностите са насочени към безработни над 50-годишна възраст и безработни с ниска или без квалификация.
Обща стойност – 15 001,50 лв., от които – 14 731,50 лв. от държавния бюджет и 270 лв. – собствен принос.
Регионалната програма за 2012 г. е изцяло ориентирана към реализация на дейности, свързани с поддържане на паметници на културата в общината, с консервацията и реставрацията на експонатите.
Населени места и обекти, в които се реализират дейностите по програмата – гр. Тутракан и село Шуменци – Исторически музей, Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене", Мемориален комплекс "Военна гробница – 1916 г.", паметници на културата (Северна крепостна стена с антична кула на античния кастел Трансмариска, паметник на отвлечените и репресираните през румънската окупация.

Facebook коментари