Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

БНБ е спечелила стотици милиони от поскъпване на златото

БНБ отчита ръст на печалбата от преоценка на злато, става ясно от отчета на банката за първите шест месеца на тази година.

Печалбата възлиза на 136,564 млн. лв. и е в резултат от увеличението на пазарната цена на златото от 3323.11 лв. за тройунция към 31 декември 2022 г. до 3426.24 лв. за тройунция към 30 юни 2023 г., или нарастване с 3,1%.

Златото в стандартна форма включва злато, предоставено за депозитарно съхранение и на депозит. Депозитите в злато са предоставени на банки, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки от две международно признати рейтингови агенции, се посочва още в доклада.

Златото в друга форма включва възпоменателни златни монети на стойност 48,947 млн. лв. В "други благородни метали" са включени сребърни възпоменателни монети на стойност 40 хил. лв. и платинени възпоменателни монети на стойност 2,144 млн. лв.

През отчетния период пазарната доходност на ценните книжа се е повишила значително, показва още отчетът на БНБ. В краткосрочните матуритетни сектори, в които БНБ инвестира предимно валутните резерви, доходността до падеж на бенчмарковите двугодишни ДЦК на Германия нарасна с 43 базисни точки, което беше съпоставимо и с промените в доходностите на ценните книжа на останалите разрешени емитенти на деноминирани в евро облигации.

Нетната загуба от операции с ценни книжа е в размер на 27,196 млн. лв. Основен фактор за това е бързото и значително повишаване на доходността, на която деноминираните в евро облигации с високо кредитно качество се търгуват, което доведе до значителна отрицателна пазарна преоценка. Купонната доходност в началото на годината е сравнително ниска и тя не може да компенсира отрицателната пазарна преоценка на ценните книжа от момента на закупуването до момента на техния падеж или продажба, уточняват експертите на банката.

Нетният ефект от преоценки на ценните книжа вследствие на всички пазарни промени през периода е отрицателен и възлиза на 4,085 млн. лв. Той също е повлиян основно от повишението на доходността до падеж, допълват то банката.

През първото шестмесечие на 2023 г. банката е получила дивиденти от участието на БНБ в "БОРИКА" АД в размер на 1,444 хил. лв. За целите на консолидирания финансов отчет дивидентите, получени от "Печатница на БНБ" АД и "Монетен двор" ЕАД, се елиминират.
БНБ е получила дивидент и за участието си в Банката за международни разплащания (БМР) в размер на 5,442 млн. лв. В другите нетни приходи към 30 юни 2023 г. се включват финансови приходи на дъщерните предприятия в размер на 410 хил. лв. и приходи от преразпределено възнаграждение от ЕЦБ във връзка с ТАРГЕТ2 в размер на 158 хил. лв.

Срещу БНБ са заведени съдебни дела, свързани с претендирано обезщетение за забавено изплащане на влогове, за суми над гарантирания размер на влоговете или за оспорване на преводи от клиенти на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) на обща стойност около 60.9 млн. лв. (31 декември 2022 г. – 73.6 млн. лв.).

Въз основа на преценката на банката за вероятния изход от съдебните дела, през 2023 г. са направени провизии на стойност 17,510 млн. лв. (към 31 декември 2022 г. – 29,361 млн. лв.). Преценките се актуализират периодично, за да отразят развитието на всички правни спорове и обстоятелствата по тях.

През 2022 г. с влезли в сила решения на федералния съд поради липса на юрисдикция са прекратени спрямо БНБ две идентични съдебни дела пред федерален съд в щата Ню Йорк. Те са свързани с претендирано обезщетение във връзка с действия на назначените през 2014 г. квестори на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност), всяко на приблизителна стойност около 200 млн. долара.

Facebook коментари