Понеделник, 04 Март 2024 г.

Отчетоха европейските инвестиции в област Силистра

От 2014 г. до момента, на територията на област Силистра са сключени 707 договора с 495 бенефициенти за инвестиции в различни направления и дейности по всички програми, съфинансирани от Европейските фондове. Общата стойност на привлечените средства е 325,4 млн. лв., като това включва безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране, което, изчислено на глава от населението, възлиза на 3 403 лв. Данните са към 05.12.2023 г. според публичния модул на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България).

На ниво област Силистра най-голям е размерът на инвестициите в общините Силистра (62 млн. лв.), Тутракан (57 млн. лв.) и Дулово (56 млн. лв.), а най-голям дял от договорените европейски средства на глава от населението е в общините Ситово (5 149 лв.), Тутракан (4 825 лв.) и Алфатар (4 529 лв.).
Европейските средства биват насочвани към различни сфери и помагат за решаването на специфични проблеми, според нуждите на местните общности. Всички общини на територията на област Силистра са инвестирали средства в подкрепа на хората, посредством реализиране на проекти в социалната сфера: "Топъл обяд", "Патронажна грижа", "Независим живот", "Социално включване" и други. Важни за населението са благоустрояването на обществени площи, както и инвестициите за младите хора в сферата на образователната, спортната и туристическата инфраструктура. Предвид профила на местната икономика, множество проекти са реализирани в селското стопанство: на млади фермери, за развитие на малки стопанства, за създаване на трайни насаждения, в сферата на животновъдството и биологичното пчеларство.

Бизнесът в област Силистра е инвестирал повече от 26 млн. лв., по 260 договора за технологична модернизация, производствен капацитет, създаване и развитие на нови предприятия, разработване и въвеждане на иновации, финансирани по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". В това число, 233 фирми са подкрепени по мерките за преодоляване на последствията от пандемията COVID в размер на 4,8 млн. лв. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е финансирала дейности за подобряване условията на труд на заетите лица, както и за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите в малките и средни предприятия.
Голям е и делът на привлечените средства по трансграничната програма INTEREG V-A Румъния-България – 16 договора на обща стойност 47,7 млн. лв. за културно-историческо наследство, младежка мобилност, свързаност и образователни политики.
На територията на област Силистра функционират две Местни инициативни групи (МИГ) за изпълнение на проекти на местните общности. МИГ "Главиница-Ситово-Крайдунавска Добруджа" е сключила 39 договора на обща стойност 3,4 млн. лв., а МИГ "Тутракан-Сливо поле" - 56 договора на обща стойност 5,2 млн. лв.

През новия програмен период 2021-2027 г. се очаква три Местни инициативни групи да прилагат подхода Водено от общностите местно развитие. Наред със съществуващите две МИГ, Община Кайнарджа реализира проект за създаване на нова Местна инициативна група "Кайнарджа – Алфатар – Силистра". В обхвата на общата територия попадат всички населени места от общините Кайнарджа, Алфатар и Силистра, с изключение на самия град Силистра – общо 40 населени места с население 24 хиляди души.

Тази информация бе представена от експертите на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), по време на работна среща с представители на местните медии.

Facebook коментари