Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

В Силистра можем да четем онлайн 19 стари вестници и списания

Местните периодични издания са уникална част от писменото културно-историческо наследство на град Силистра и Добруджанския край.

Дигитална библиотека е-Силистра съдържа копия на съхраняваните в други библиотеки, архиви и музеи в България и Румъния ня 19 вестници и списания, издадени в Силистренския край в периода 1885-1940 г. Периодичните издания са издирени и сканирани по проект "Историческа памет". Дейностите са продължени с проект "Силистра е-достъпна". Електронното издание е реализирано по проект "Достойно минало – европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския край", Договор РД 11-06-348/12.10.2020 между Министерство на културата и Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра.

ИДЕЯ

След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. между България и Румъния, с която Южна Добруджа се възвръща към България, румънската гражданска и военна администрация изнася почти всички архивни документални материали, както и повечето периодични издания, печатани в региона по това време. Тази документална празнина създава много пречки както пред изследователите на периода на румънското управление, така и пред гражданите на Силистра и областта, свързани с всички области на живота (съдебна система, кадастър, граждански регистри т. н.).

ЦЕЛИ

Заличаване на белите петна в историческата и документалната памет на регион Силистра през периода 1878-1940 г. и улесняване достъпа на потребителите (граждани и изследователи) до документалната база.

РЕЗУЛТАТИ

Издирени и репродуцирани са периодични издания, издавани в Силистренска област в периода 1878-1940 г. Направен е обстоен прочит, библиографско описание и аналитична обработка, придружена с препоръчителни читателски анотации на набавените документи. Издаден е своден каталог "Документи и периодични издания 1878-1940 г.", който съдържа библиографски описания на източниците и тяхното местонахождение, списък на набавените копия /вестници и списания/, списък на липсващите периодични издания с неустановено местонахождение, списък на съкращенията, именен показалец, географски показалец, показалец на печатниците и др. Създадена е дигитална библиотека "Силистра е-достъпна". В нея текущо се публикуват обработените дигитализирани периодични издания.

МЕТОДИКА НА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

Извършено е ксерокопиране, сканиране и фотозаснемане на периодичните издания /от различни екипи в България и Румъния/, а копията са обработени чрез форматиране и компресиране в JPEG формат. Снимките са въведени в PDF/A файл (което позволява търсене по дума в документ).

МЕТОДИКА НА ПОЛЗВАНЕ

Дигиталната библиотека представя печатното културно-историческо наследство на Силистра и Добруджа в публичен дигитален архив с неограничен интернет достъп.

Е-библиотеката осигурява достъп на потребителите до пълнотекстови масиви на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове. Заглавията на периодичните издания са подредени в азбучен ред и са придружени с аналитично библиографско описание. Мащабът на страниците може да бъде избран от потребителя. В документите може да бъде извършвано търсене по дума. Документите /отделни броеве на периодични издания/, могат да бъдат изтегляни и принтирани.

Дигиталната библиотека е предназначена за широк кръг български и чуждестранни потребители – историци, краеведи и изследователи, ученици и студенти, граждани.

Оригиналите на настоящите документи се намират във фондовете на Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"в гр. София, библиотеката на Академията на Румъния в Букурещ и др.

Facebook коментари