Вторник, 05 Март 2024 г.

Административен съд Силистра разпореди дело за финансова корекция на Община Тутракан

Административен съд – Силистра разпореди дело за финансова корекция на Община Тутракан. Жалбата е подадена от Община Тутракан срещу Решение № 03-РД / 3797 от 10.08.2023 г., издадено от зам. изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на основание чл. 73, ал. 1 във вр. с 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕФСУ и на основание т. 10, б. "б" от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ е наложена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционни проекти, необходими на Община Тутракан за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", в размер на 4 368.58 лева без ДДС.

Жалбоподателят оспорва констатациите на проверяващия екип, че изискването за част от проектантите да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ е свързано с представянето на такъв документ. Според жалбоподателя позоваването в обявата на чл. 171 от ЗУТ е свързано с поясняване на застрахователните рискове, които следва да бъдат покрити. Посочва, че относимата редакция на текста на чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП към датата на публикуването на обявата за обществената поръчка се отнася само до покритието на застраховката, а не общо до представянето на застраховка, както е в момента. Счита, че изпълнението на критерия за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, който се отнася до наличието на определен персонал, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, се доказва единствено с представянето на списък с определено съдържание, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП в редакцията към датата на обявяване на поръчката, а не с представянето на документи, както е приел ответния орган в съответствие с актуалната към момента редакция на текста.

Съдът разпореди делото да бъде разгледано в открито съдебно заседание на 19 февруари 2024 г. на 14:00 часа. На страните беше дадено право да посочат и да представят нови доказателства, съобразно указанията по чл. 163, ал. 3 и чл. 170 АПК, съдържащи се в мотивите на настоящото определение.

Facebook коментари