Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общинските съветници в Силистра ще гласуват заплатите за кметовете на десет села

На редовно заседание на Общински съвет Силистра, което ще се проведе на 27 ноември 2023 г., ще бъдат определени заплатите на кметовете на кметства в общината.

С проведените на 29.10.2023г. –първи тур и 05.11.2023 г. –втори тур избори за общински съветници и кметове се проведоха избори за кметове в населените места на община Силистра, в т.ч. и за три нови кметства – Ветрен Смилец и Срацимир.

Съгласно чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.

С получените от Министерството на финансите натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на Община Силистра и съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 г. е определен стандарт за възнагражденията на кметове и кметски наместници във Функция "Общи държавни служби" за Община Силистра".

Предлаганите основни месечни възнаграждения са в рамките на средствата по определения стандарт и бюджета на Община Силистра, приет с Решение № 1102/Протокол № 52 от 31.08.2023г. на Общинския съвет и са в съответствие с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности считано от 10.11.2023 г., са следните:

* Кмет на кметство Айдемир - Денчо Стоянов Георгиев - 1995,00 лева
* Кмет на кметство Калипетрово - Никола Станков Узунов - 1995,00 лева
* Кмет на кметство Брадвари- Алефтер Октай Алефтер - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Иширково – Венцислав Куртев Маринов - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Йорданово – Ведат Сали Сали - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Сребърна - Георги Иванов Иванов - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Бабук – Костадин Димитров Иванов - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Ветрен- Иванка Дойчева Славова - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Смилец- Мария Веселинова Димитрова - 1640,00 лева
* Кмет на кметство Срацимир- Радослав Минков Стоянов - 1640,00 лева

С Решението на Общинския съвет са определени основните месечни заплати на кметовете на кметствата в община Силистра. За кметовете на кметствата с население над 2500 души месечната заплата е 1995 лева, а за кметовете на кметствата с население до 2500 души - 1640 лева.

Facebook коментари