Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общински съвет Силистра ще избира постоянни комисии, вижте коя е най-желаната

На 30 ноември 2023 г. Общински съвет Силистра ще проведе редовно заседание, на което ще бъдат избрани членовете на постоянните комисии и техните ръководства.

Въз основа на постъпилите заявления, най-голям интерес има към комисията по "Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол". За участие в нея са заявили желание 18 общински съветници, а най-малък интерес има към "Образование, култура, културно–историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика". За участие в нея са заявили желание само 8 общински съветници.

Съгласно чл. 47 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра, постоянните комисии имат за задача да подпомагат работата и дейността на Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

В процеса на работа по разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица. Становището на постоянната комисия се докладва на заседание на Общински съвет от председателя на постоянната комисия или от заместник председателя. Предложения и проекти за решения от общинска администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината. При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянните комисии, вносителя или негов представител присъства на заседанието.

Общинския съвет избира от своя състав председател, заместник председател и членове на всяка постоянна комисия с явно гласуване с мнозинство от 17 общински съветници.

Всички комисии в местния парламент и индивидуалните заявки на съветниците за участие в тях:

I. ПК по Бюджет и финанси
1. Галина Русева Павлова
2. Ганчо Маринов Неделчев
3. Георги Павлов Гайдаров
4. Денислав Пламенов Димитров
5. Денка Димитрова Михайлова
6. Димитър Сашев Тодоров
7. Йордан Стоянов Стоянов
8. Красимир Христов Димитров
9. Мария Иванова Недялкова
10. Свилен Иванов Димитров
11. Станислав Иванов Ковачев
12. Стоян Станков Узунов

II. ПК по Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта
1. Борислав Траянов Борисов
2. Веселин Петров Суров
3. Керанка Вълчева Иванова
4. Лъчезар Тодоров Тодоров
5. Мария Димитрова Димитрова
6. Мария Иванова Недялкова
7. Мария Христова Илчева – Иванова
8. Рефик Тефик Хадживат
9. Стоян Киров Киров
10.Стилиян Стойчев Стойчев
11.Теменужда Богданова Бухчева

III. ПК по Икономическа и инвестиционна политика, опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство
1. Борислав Траянов Борисов
2. Венко Петров Начев
3. Гален Мирославов Енев
4. Ганчо Маринов Неделчев
5. Златко Стефанов Куртев
6. Керанка Вълчева Иванова
7. Орлин Огнянов Николов
8. Рефик Тефик Хадживат
9. Свилен Иванов Димитров
10. Стилиян Стойчев Стойчев
11. Стоил Василев Стойчев
12. Стоян Станков Узунов

IV. ПК по Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Борислав Траянов Борисов
3. Галина Русева Павлова
4. Ганчо Маринов Неделчев
5. Георги Павлов Гайдаров
6. Денислав Пламенов Димитров
7. Златко Стефанов Куртев
8. Иванка Господинова Ташева
9. Илиана Димитрова Митева
10. Красимир Христов Димитров
11. Марин Руменов Николов
12. Мария Димитрова Димитрова
13. Орлин Огнянов Николов
14. Ростислав Николаев Манолов
15. Станислав Иванов Ковачев
16. Стоил Василев Стойчев
17. Стоян Киров Киров
18. Стоян Станков Узунов

V. ПК по Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията
1. Гален Мирославов Енев
2. Денка Димитрова Михайлова
3. Златко Стефанов Куртев
4. Иванка Господинова Ташева
5. Керанка Вълчева Иванова
6. Лъчезар Тодоров Тодоров
7. Мария Димитрова Димитрова
8. Орлин Огнянов Николов
9. Свилен Иванов Димитров
10. Стилиян Стойчев Стойчев
11. Теменужка Богданова Бухчева

VI. ПК по Образование, култура, културно–историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика
1. Веселин Петров Суров
2. Галина Русева Павлова
3. Денка Димитрова Михайлова
4. Илиана Димитрова Митева
5. Мария Иванова Недялкова
6. Марин Руменов Николов
7. Мария Христова Илчева – Иванова
8. Теменужка Богданова Бухчева

VII. ПК по Устройство на територията и транспорт
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Венко Петров Начев
3. Ганчо Маринов Неделчев
4. Георги Павлов Гайдаров
5. Димитър Сашев Тодоров
6. Иванка Господинова Ташева
7. Илиана Димитрова Митева
8. Йордан Стоянов Стоянов
9. Марин Руменов Николов
10.Мария Христова Илчева – Иванова
11. Рефик Тефик Хадживат
12. Ростислав Николаев Манолов
13. Станислав Иванов Ковачев
14. Стоил Василев Стойчев

VIII. ПК по Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти
1. Бирол Ерол Мехмед
2. Венко Петров Начев
3. Веселин Петров Суров
4. Гален Мирославов Енев
5. Денислав Пламенов Димитров
6. Димитър Сашев Тодоров
7. Йордан Стоянов Стоянов
8. Красимир Христов Димитров
9. Ростислав Николаев Манолов
10. Стоян Киров Киров

Facebook коментари