Понеделник, 04 Март 2024 г.

Общински съвет-Силистра: 20 точки в първото за новия мандат заседание

Първо заседание за мандат 2023-2027 ще проведе Общински съвет - Силистра на на 30.11.2023 г. от 10:00 часа.

Точките от дневния ред ще се обсъждат направо на сесията, т.к. още и не са са сформирани комисиите не са избрани ръководствата им:

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Силистра:

1. Изказвания и питания.


2. ДЗ с изх. № 66: Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Силистра.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

3. ДЗ с изх. № 68: Създаване на временна комисия и избиране на състав на комисията за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

4. ДЗ с изх. № 101: Приемане на общинските съветници в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Силистра и избор на ръководство на постоянните комисии.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

5. ДЗ с изх. № 67: Определяне на представител на Общински съвет-Силистра в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

6. ДЗ с изх. № 65: Членство на Председателя на Общински съвет Силистра в Националната асоциация на председателите на общински съвети в РБ /НАПОС-РБ/.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

7. ДЗ с вх. № 111: Промени в Бюджета на Община Силистра за 2023 г.

Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

8. ДЗ с изх. № 94: Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на Община Силистра.

Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

9. ДЗ с вх. № 91: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Силистра.

Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

10. ДЗ с вх. № 90: Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра.
- Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;


11. ДЗ с вх. № 108: Определяне на представители на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра" АД и в Общото събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД – Силистра.
- Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;


12. ДЗ с вх. № 119: Избор на контрольор на "СИНЕВА" ЕООД.
- Внася: Георги Гайдаров – общински съветник;


13. ДЗ с изх. № 92: Актуализиране състава на Комисията по чл. 2 от Правилника за работата и устройството на Общински фонд "Здраве" на Община Силистра.
- Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;


14. ДЗ с изх. № 93: Избиране на общински съветници в състава на Временната комисия, относно изготвяне на проект за промени в Правилника за работата и устройството на Общински фонд "Здраве" на Община Силистра.
- Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

15. ДЗ с вх. № 100: Определяне на общински съветници в състава на Комисията по безопасност на движението по пътищата към кмета на Община Силистра.
- Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

16. ДЗ с вх. № 61: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавните училища за 2023 г..
- Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

17. ДЗ с изх. № 89: Избиране на общински съветници в състава на мандатна комисия за "Противодействие на корупцията" към Общински съвет - Силистра и избор на ръководство.
- Внася: Димитър Трендафилов – Председател на Общински съвет - Силистра;

18. ДЗ с вх. № 3147: Изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ за обект: "Вятърен парк за производство на електрическа енергия "ВЕП Силистра".
Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

19. ДЗ с вх. № 3146: Одобряване на "Подробен Устройствен План /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен План /ПП/ за захранване с електроенергия за ПИ с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29, 14948.91.31 и 14948.91.47 по КК и КР на с. Главан, общ. Силистра".
Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

20. ДЗ с вх. № 96: Изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Силистра за поземлен имот с идентификатор 66425.32.15 по КК и КР на гр. Силистра.
Внася: Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра;

Facebook коментари