Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Силистра с най-бавно икономическо развитие в България

Силистра е областта с най-бавно икономическо развитие в България

Според най-новия доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ) "Регионални профили. Показатели за развитие 2023" Силистра остава областта с най-нисък БВП на човек от населението въпреки сравнително високия му ръст.

Развитието на местния пазар на труда продължава да е незадоволително. Предизвикателства са образователната структура и застаряването на работната сила. Силистра е сред областите със слаба инвестиционна активност. Качеството на пътната настилка е относително високо. Всички разглеждани местни данъци са по-ниски от средните за страната. Самооценката за развитието на електронното правителство се повишава значително и е сравнително висока. Средният рейтинг за прозрачност в работата на органите на местното самоуправление изостава.

Силистра е сред трите области с най-влошена демографска картина. Резултатите на учениците са сравнително слаби. Здравеопазването страда от липса както на лекари, така и на легла в болниците. Натовареността на наказателните съдии в областта е близка до средната, но правораздаването е значително по-бързо. Силистра е и сред областите с най-слабо представяне по показателите за околна среда. Интензитетът на културния живот в областта се засилва. Посещенията в библиотеките са над средните за страната. Туризмът в областта не е добре развит.

БВП на човек от населението в Силистра е 10 000 лева, което е под средното за страната с 3 000 лева.

Силистра е и една от областите с най-ниска степен на индустриализация. Делът на промишлеността в добавената стойност на областта е само 11%, което е значително по-малко от средното за страната (22%).

Селското стопанство е значим отрасъл за Силистра, като съставлява 27% от добавената стойност на областта.

Неравномерното стопански профил на областите в страната предопределя и различията помежду им в инвестиционната активност. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Силистра са под 500 евро на човек от населението, което е значително по-малко от средното за страната (11 200 евро).

Facebook коментари