Петък, 14 Юни 2024 г.

Българките вземат 88 стотинки за всеки лев заплата на мъжете

Разликата във възнагражденията у нас е доста по-голяма, отколкото в Румъния

Жените в България взимат с 12,2 на сто по-ниски заплати от мъжете, показват данните на Европейската статистическа служба. Или за всеки 1 лев от заплатата на мъжа, българките взимат 0,88 стотинки заплата.

Разликата в заплатите у нас е доста по-малка от тази в Естония – над 20%, Австрия – 18,8 на сто и Швейцария – 17,7%. Под 4% е разликата в заплатите на мъжете и жените обаче в Румъния и Словения, а в Полша е 4,5 на сто.

Жените в Европейския съюз продължават да печелят по-малко от мъжете, като средната разлика в заплащането между половете в ЕС е 13%. Това означава, че за всеки 1 евро, който печели мъж, жената ще прави само 0,87 евро. Денят на равното заплащане отбелязва датата, която символизира колко допълнителни дни трябва да работят жените до края на годината, за да спечелят това, което мъжете са спечелили през същата година. Тази година Денят на равното заплащане се пада на 15 ноември, съобщава Европейската комисия.

Преди този символичен ден Вера Йоурова, вицепрезидент по ценностите и прозрачността, и Хелена Дали, комисар по въпросите на равенството, казаха:

"Денят на равното заплащане ни напомня да продължим усилията си за премахване на разликата в заплащането между половете. Равното заплащане за еднакъв труд или труд с еднаква стойност е един от основополагащите принципи на ЕС. Той е заложен в Римския договор от 1957 г.

И все пак напредъкът в премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете е в застой тази година и е бавен през годините. Това ни напомня, че половите стереотипи продължават да засягат жените и мъжете във всички сфери на живота, включително на работното място, и че са необходими конкретни действия за прилагане на принципа за равно заплащане.

Комисията работи последователно за насърчаване на равенството между жените и мъжете в ЕС. Този юни влезе в сила Директивата за прозрачност на заплащането. Съгласно този нов закон служителите ще могат да упражняват правото си на равно заплащане за еднакъв труд или труд с еднаква стойност чрез право на информация за заплащане.

Тези, за които е установено, че са претърпели дискриминация при заплащане въз основа на пола, трябва да бъдат поправени за неплатен труд и да получат справедливо заплащане за това. Прозрачността е ключова за осъществяването на истинска промяна и това ново законодателство е важна стъпка в тази правилна посока. Прилагането на директивата от държавите-членки сега ще бъде от ключово значение за прилагането на принципа на равно заплащане за всички граждани на ЕС."

Мерки

Правото на равно заплащане на жените и мъжете за еднакъв труд или труд с еднаква стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз след Договора от Рим през 1957 г. Изискването за осигуряване на равно заплащане е посочено в член 157 от ДФЕС и ЕС Директива относно равните възможности и третиране на мъжете и жените в заетостта и професиите.

Президентът фон дер Лайен обяви задължителните мерки за прозрачност на заплащането като един от нейните политически приоритети за тази Комисия. През юни 2019 г. Съветът призова Комисията да разработи конкретни мерки за увеличаване на прозрачността на заплащането. През март 2020 г. Комисията публикува своята Стратегия за равенство между половете 2020-2025 г., определяща действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, последвана няколко месеца по-късно от Плана за действие 2021-2025 г. относно равенството между половете и овластяването на жените във външната дейност.

Директивата за прозрачност на заплащането влезе в сила на 6 юни 2023 г. Тя определя ясна рамка за прилагането на концепцията за "работа с еднаква стойност" и критерии, които включват умения, усилия, отговорност и условия на труд. Помага на работниците да идентифицират и да се противопоставят на дискриминацията, на която може да са жертви. Директивата също така помага на работодателите да преценят дали на практика техните структури на заплащане отговарят на принципа на равно заплащане. Държавите членки разполагат с три години, за да го транспонират в националното законодателство. Директивата ще гарантира, че жените и мъжете в ЕС получават еднакво заплащане за еднакъв труд. Европейската комисия възнамерява да подкрепи разработването на инструменти и методологии за европейските работодатели за коригиране на всякакви неоправдани разлики в заплащането на пола. За тази цел Комисията отделя 6,1 милиона евро по програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) в подкрепа на прилагането на Директивата за прозрачност на заплащането в държавите-членки.

През декември 2022 г. влезе в сила директивата, насочена към подобряване на баланса между половете в корпоративните бордове. Той се занимава с една от основните първопричини за разликата в заплащането на жените и мъжете – така нареченият "стъклен таван", причинен от липсата на прозрачност при назначаването на членове на управителните съвети в компаниите. Директивата ще гарантира, че назначенията на длъжности в борда са прозрачни и че кандидатите за длъжности се оценяват обективно въз основа на техните индивидуални заслуги, независимо от пола.

През септември 2022 г. Комисията представи Европейската стратегия за грижи, за да осигури качествени, достъпни и достъпни услуги за грижи в целия Европейски съюз. Стратегията е придружена от две препоръки за държавите членки относно преразглеждането на целите от Барселона относно образованието и грижите в ранна детска възраст и достъпа до достъпни висококачествени дългосрочни грижи.

Комисията също така се занимава с недостатъчното представителство на жените на пазара на труда, като подобрява баланса между професионалния и личния живот на работещите родители и полагащите грижи. Новата директива за баланса между професионалния и личния живот влезе в сила на 2 август 2022 г.

Предложението на Комисията относно адекватни минимални заплати за работниците, прието на 28 октомври 2020 г., подкрепя равенството между половете, като помага за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за извеждане на жените от бедността, тъй като повече жени, отколкото мъже, получават минимални заплати в Европа.

През март 2023 г. Европейската комисия стартира кампания, противопоставяща се на половите стереотипи.

Facebook коментари