Неделя, 26 Юни 2022 г.

Семинар за работодатели и хора с увреждания се проведе в Силистра

На 9 септември Фондация "Съпричастие" – клон Силистра организира семинар по проекта : "Независимост..., увереност..., мобилност ..!". Семинарът се проведе в град Силистра, Бизнес център "Силистра". В него взеха участие 17 представители на малкия и среден бизнес от града и 28 лица с увреждания. Лектори на семинара бяха: Веселина Стоилова - омбудсман на хора с увреждания в град Варна, Валентин Дамянов - регионален координатор за централна и североизточна България за Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и Снежана Карагьозова - Председател на фондация "Алтернатива 2002г."
Семинарът имаше за цел да запознае присъстващите представители на местния бизнес и хора с увреждания с българската нормативна уредба, касаеща хората с увреждания. Състояние, проблеми и перспективи на трудовата заетост за хора с увреждания в България. Представяне на методиките към Агенцията за хора с увреждания - финансиране на достъп, обзавеждане и оборудване на работни места за хора с трайно намалена работоспособност: стартиране на собствен бизнес.
Участниците в семинара проявиха най-голям интерес към преференциите, които предоставя българското законодателство и програмите на правителство по стимулиране на наемането на хора с увреждания.
В края на семинара участниците получиха "Наръчник за работодатели и хора с увреждания" и диск с нормативните актове и националните програми за подпомагане в областта на хората с увреждания.
Ръководител на проекта: Красимира Георгиева, Управител на Фондация "Съпричастие" – клон Силистра.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Facebook коментари