Вторник, 27 Февруари 2024 г.

В Силистра обсъдиха Областен план за защита при бедствия и аварии

В Областна администрация Силистра бе проведено свикано от областния управител Минчо Йорданов разширено заседание на Областен щаб за изпълнение на Областен план за защита при бедствия и аварии, отнасящ се до подготовката за зимен сезон 2023-2024 г. В заседанието участва и заместник областният управител Илиян Великов. Представени бяха кратки варианти на изпратените предварително в Щаба доклади на институциите на регионално ниво, имащи отношение към проблематика, както и на общините от област Силистра.

Общото заключение от тях е, че съобразно заповедта на областния управител е извършена необходимата подготовка на екипите, материалната база и техниката. На повечето места са доставени твърди и течни горива в общинските администрации и кметствата, в училища, детски градини и клубове на пенсионери.

В някои от общините предстои да бъде завършен процесът с подписване на договори с фирми по снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа и на улиците в населените места. Повечето общини ползват собствено материално осигуряване, като в някои има създадени звена за осъществяване на дейността с техника, собственост на общината. От община Силистра бе изказано уверение, че пред завършване е работата по привеждане в ред на резервния през зимата обходен път за Добрич – Варна.

Ръководството на Областна администрация Силистра обърна внимание върху необходимостта всяка институция да следва алгоритъма на действия, разписан в заповедта на министър-председателя, по която е и заповедта на областния управител. Целта е събитията по нейното изпълнение да бъдат в посочената последователност и дейностите по тях да са изразявани по еднакъв начин.

Това има отношение към синтеза и анализа на информацията, както и съответно към обратната връзка от страна на институциите при решаване на възникнал проблем, особено при взаимодействие между няколко от тях. Внимание бе насочено и към необходимостта от по-голяма активност от страна на оперативните дежурни в общините при подаване в Областна администрация на стриктни данни за възникнали проблеми, за да бъдат вземани своевременно мерки за тяхното успешно решаване.

Facebook коментари