Сряда, 17 Юли 2024 г.

Правителството одобри 12 329 317 лв. за финансиране на държавни културни институти

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 12 329 317 лв. за финансиране на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата.
От тях 10 757 317 лв. се отпускат по бюджетите на общини за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата, а 1 572 000 лв. ще бъдат предвидени по бюджета на Министерство на културата за финансова подкрепа за държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигурят необходимите гаранции за стабилност на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата. По този начин ще се повиши и качеството на изпълнението на програмите и дейностите на горепосочените културни институти във връзка с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, осигуряване на ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители, подобряване достъпа на гражданите до културни продукти, ще се осигурят и по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 6.3. и т. 6.4. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г. С до 8% се увеличават стойностните показатели на стандартите за финансирането на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, както и на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер. Стандартите за финансиране на читалищата се увеличават с допълнителни до 4% за 2023 г., включително за възнагражденията на персонала.

Facebook коментари