Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Правителството прие промени в правилата за програмите МИГ и МИРГ

На вчерашното си заседание правителството прие промени в Постановление № 161 на Министерски съвет от 2016 г., с което се определят правилата за координация между управляващите органи на програмите, местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) за периода 2014-2020 г.

Промените целят отразяване на предвиденото в приетата с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

С изменението максималният размер на допустимите разходи от 200 000 евро за проект няма да се прилага по отношение на стойността, с която са индексирани вече одобрени за подпомагане разходи по договори с бенефициенти, съгласно приетата Методика. По този начин ще бъдат компенсирани публичните бенефициенти, изпълняващи проекти за строително-монтажни работи по подхода ВОМР поради съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство след датата на сключване на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С изменението се предвижда успешно изпълнение на около 320 проекта, финансирани по подхода ВОМР 2014 - 2020 г. и недопускане на загуба на договорен финансов ресурс.

Промените не водят до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение на програмите.

Facebook коментари