Събота, 25 Март 2023 г.

Заровените токсични отпадъци са били изнесени от винзавода в Силистра?

Неправилно съхранение на опасни отпадъци в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово от физическо лице констатираха експертите на РИОСВ-Русе, съобщиха от държавната инспекция.
Сигналът за складирани на открито пластмасови бидони и палети, и наличие на силна миризма на боя и ацетон е подаден в РИОСВ-Русе в късния следобед на 23 август от Областна дирекция на МВР – Силистра.
На 24 и 25 август са извършени две последователни съвместни проверки в присъствието на органите на реда (сектор ПИП при ОД на МВР – Силистра и разследващия полицай).
При проверка на място е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители.
Съгласно скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, теренът е с начин на трайно ползване: стопански двор, намиращ се в регулацията на с. Калипетрово. Имотът е собственост на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, гр. Русе и е отдаден под наем.
В хода на проверката, след извършен изкоп на земни маси в 3 от 5 траншеи, експертите установяват, че други отпадъци са били загробени.
Физическото лице не притежава разрешение за събиране и временно съхранение на горепосочените отпадъци. Теренът върху, който се съхраняват опасните отпадъци не отговаря на изискванията за площадка за третиране на опасни отпадъци съгласно изискванията на специализирана наредба*.
За установяване на замърсеността на почвата, на 25 август представители на Регионална лаборатория – Русе са извършили почвено пробонабиране. Резултатите от анализа ще бъде готови до 10 дни.
На физическото лице са дадени предписания незабавно да се преместят опасните отпадъци в помещение с ограничен достъп, с непропусклива повърхност, без достъп до канализационната система; замърсените терени да се почистят от всички видове отпадъци, които да се предадат на фирма, притежаваща разрешение за дейности с опасни отпадъци; да се представи в РИОСВ-Русе писмена информация за произхода на отпадъците и допуснатите нарушения; да се изготвят и представят в РИОСВ оздравителни мерки съгласно изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Срещу лицето ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
Предстои последващ контрол по случая.
По все още непотвърдена информация на "Кворум Силистра" откритите токсични отпадъци са били пренесени от вече неработещия силистренски винзавод, собственост на "Владимир Дистилърс"

Facebook коментари