Сряда, 29 Май 2024 г.

На 5 октомври експерти в Силистра ще разясняват социалната условност сред фермерите

Кампанията се провежда от НССЗ съвместно с Главна инспекция по труда

Стартира информационната кампания на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) по разясняване на условията за полагане на труд, включващи и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно българското законодателство. Тези условия едновременно представляват и т. нар. "социална условност", която се явява като едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането от интервенции под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгласно чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027).

На 5 октомври предстоят лекции в няколко града в страната – Благоевград, Силистра, Добрич и Търговище.

Кампанията се провежда в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), относно правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд. Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него. Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

В рамките на инициативата всички териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ в страната ще организират и проведат по едно събитие от 25 септември до 5 ноември 2023 г. Графикът на събитията може да видите по-долу, а при интерес от страна на земеделските стопани, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в ТОО на НССЗ.

Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", чиито експерти от териториалните дирекции по време на срещите ще отговарят на въпроси зададени им от земеделските стопани.

В Силистра обучението ще се проведе от 9,30 часа в зала на ТОО Силистра, ул. "Хр.Смирненски" № 2, ет.2.

Facebook коментари