Петък, 01 Декември 2023 г.

Искат да строят край Силистра един от най-големите вятърни паркове в България

На 28 септември ще се проведе последното за мандата заседание на местния Общински съвет в Силистра

Последна точка в дневния ред е докладна записка, на основа на постъпила в Община Силистра заявление от "Еура Енерджи" АД, с искане за допускане изработването на Изменение на действащ Общ устройствен план, нов Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за обект: "Вятърен парк за производство на електрическа енергия "ВЕП Силистра", състоящ се от 43 броя ветрогенератори, 2 подстанции и съпътстващата ги техническа инфраструктура".

Към заявлението са приложени документи за собственост, предварителни договори за учредяване на срочно и възмездно вещно право на строеж и вещно право на ползване, предварителни договори за продажба, техническо задание за проектиране и скици.

Очаква се това да стане последното решение на местния парламент за мандат 2019-2023 година.

Facebook коментари