Събота, 25 Май 2024 г.

Глобиха кмета на Община Алфатар с 10 000 лева за нарушение на ЗОП

В Районен съд - Силистра през юли е разгледано административно наказателно дело срещу Янка Господинова, кмет на Община Алфатар, обжалвала наказателно постановление, издадено от Председателя на Сметната палата, с което й бе наложена глоба от 10 000 лева за нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Според обжалвания акт, кметът е извършила нарушение по чл.2, ал.2 от ЗОП, като е открила процедура за възлагане на обществена поръчка без да е извършила оценка на необходимостта и приложимостта й, както и без да е изготвила техническа спецификация и проектобюджет.

Жалбоподателят е оспорила законосъобразността на наказателния акт, твърдейки, че е допуснато процесуално нарушение, поради което актът е недействителен по силата на чл.84, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Освен това, тя е посочила, че не е извършила материално нарушение по чл.2, ал.2 от ЗОП, тъй като процедурата за възлагане на обществена поръчка е била открита в съответствие с изискванията на закона и с цел осигуряване на интересите на общината.

С решение от 19 юли 2023 г. Районен съд – Силистра потвърди наказателно постановление, с което на кмета на Община А. бе наложена глоба в размер на 10 000 лева за нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Поводът за образуване на административно наказателно производство е, че при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт и рехабилитация на улична мрежа и текущ ремонт на републикански пътища в Община А., възложителят е въвел изискване за наличие на технически ръководители с висше образование по специалност "Пътно строителство" или "Транспортно строителство" и опит в изпълнението на минимум 3 строителства в областта на строителството на линейна инфраструктура.

Съдът е потвърдил изводите на Сметната палата, че изискването е необосновано ограничаващо конкуренцията, тъй като не е съобразено с предмета на обществената поръчка. Съгласно решението на съда, ремонтът и рехабилитацията на улична мрежа и текущият ремонт на републикански пътища са дейности, които не изискват специализирани познания в областта на пътното строителство.

На 12 септември Административен съд - Силистра остави без движение касационна жалба срещу потвърдено наказателно постановление за нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Жалбата е подадена от кмета на Община Алфатар, която е била глобена с 10 000 лева за въвеждане на необосновано ограничаващо конкуренцията изискване при възлагане на обществена поръчка за ремонт и рехабилитация на улична мрежа и текущ ремонт на републикански пътища в Община Алфатар.

Съдът остави без движение жалбата, тъй като не е представено адвокатско пълномощно, което да удостоверява представителната власт на адвоката, подписал жалбата. В представения на първоинстанционното дело договор за правна помощ не се съдържа изрично обозначение, че упълномощаването на адвоката важи до приключване на производството пред всички инстанции.

Съдът е дал указания на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да представи по делото пълномощно на адвоката за подаване на жалба по касационното производство или да потвърди извършените до момента действия. При неизпълнение на горните указания, касационната жалба ще бъде върната.

Facebook коментари