Вторник, 03 Октомври 2023 г.

Протест срещу оспорена наредба за паркиране в Тутракан оставен без движение

Административен съд – Силистра остави без движение протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Силистра срещу чл. 7 от Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – "Синя зона" – гр. Тутракан и Приложение № 5 към нея.

В протеста са изложени съображения относно противоречие на разпоредбата на чл. 7 с тази на чл. 8, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) в редакцията му към ДВ бр. 24 от 2010 г., съгласно който когато се изготвя проект за нормативен акт, свързан с хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания участва и дава задължително становище при изготвянето му. Посочено е също, че описаните в Приложение № 5 реквизити, които следва да съдържа картата за преференциално паркиране, не съответстват, респ. не отговарят на изискванията, въведени в Приложението към чл. 99а, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

При проверка за редовността на сезирането, съдът установи, че сезиращият орган не е приложил документ, удостоверяващ заплащането на разноски за обнародване на съобщението по чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в Държавен вестник (ДВ). Прокуратурата, по силата на закона, е освободена от заплащане на държавна такса за образуване и приключване на съдебното производство, но не и от разноски, каквито съставляват дължимите 30 лева за обнародване на съобщението по чл. 188 от АПК в ДВ.

Facebook коментари