Събота, 15 Юни 2024 г.
header

Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" ще кандидатства за финансирането на многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие"

През месец септември приключват подготвителните дейности, свързани със създаването на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" беше учредена на 18.07.2023 г. в с. Кайнарджа. В Сдружението се включиха четиридесет и седем учредители от публичния, нестопанския и стопанския сектор.

За Председател на Управителния съвет беше избрана г-жа Мая Бочева, зам.-кмет и представляваща Община Кайнарджа. Колективният управителен орган се състои от 7 членове и включва както трите общини Кайнарджа, Алфатар и Силистра, така и представители на бизнеса и нестопанския сектор.
Община Алфатар ще се представлява от кмета д-р Янка Господинова, а Обшина Силистра от председателя на Общинския съвет д-р Мария Димитрова.
Местната инициативна група е в готовност да кандидатства за финансиране на своята многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Финансовата рамка на Стратегията ще надхвърли 8 млн. лева и ще включва интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма "Развитие на човешките ресурси", Програма "Образование" и Програма "Околна среда".


Дейностите се изпълняват от Община Кайнарджа, съгласно Административен договор РД50-77/22.03.2023 г за проект "Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие" за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
footer

Facebook коментари