Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Предлагат масова подмяна на сегашните електромери с интелигентни

Българският енергиен и минен форум (БЕМФ) предлага отлагане на либерализацията на пазара на електроенергия за битови потребители с 2-3 години. Това е необходимо, за да се извършат необходимите подготвителни дейности и да се избегнат рисковете от икономически и социални сътресения, посочват от БЕМФ.

Според експертите за един устойчив и ефективен процес на либерализация на пазара на електроенергия изключително е важно да се пристъпи към масова подмяна на сегашните индивидуалните електромери с интелигентни, изграждане на "умни" мрежи и приложение на нова тарифна политика за управление на графиците на потребление, което е практиката в развитите държави в света, пише в анализа.

Според анализ на БЕМФ, либерализацията на пазара на електроенергия за битови потребители трябва да бъде съпроводена с редица нови енергийни политики, които да омекотят първоначалното шоково въздействие на промените върху потребителите. Необходимо е преди всичко да се намери подход за балансиране на развитието на ВЕИ-мощности и частично охлаждане на инвестиционния свръхинтерес към изграждане на фотоволтаични мощности. Това може да стане чрез въвеждане на максимални квоти по региони, в зависимост от възможностите на мрежите и локалното потребление.

Друг важен приоритет е преустановяването на субсидиите за топлофикационните дружества през цената на произвежданата от тях електроенергия. Вместо това трябва да бъдат създадени стимули за инвестиции на външни независими производители на енергия по нови модерни технологии с осигурен достъп до топлопреносните мрежи.

Целесъобразно е и провеждането на нова политика на интензифициране на развитието на битовата газификация. Това ще смекчи размера на икономическия и социален стрес при либерализацията на електроенергийния пазар на дребно.

В резултат на изложените аргументи, експертите на БЕМФ предлагат:

* Ефективният старт на процеса на либерализация на пазара на електроенергия за битови потребители да бъде отложен с 2-3 години, но подготвителните дейности и разработката на необходимите нормативни документи и комуникационната стратегия трябва да стартират незабавно.
* Задължително е провеждане на пазарни многовариантни тестове на поведението на цените на електроенергията при различни обеми и цени на предлаганата на борсата електроенергия от различните производители, при различни дялове на участие в микса на базова енергия, ВЕИ-енергия, енергия произведена от топлофикационните дружества и внос. Тези анализи трябва да отчетат и тенденциите в промяна на потреблението и хода на инвестициите в индивидуални фотоволтаични проекти.
* В Енергийната стратегия на страната да бъдат планирани нови политики и заложени нови инвестиционни приоритети за смекчаване на шока от прехода. С първи приоритет трябва да бъде реализиране на политики за успокояване и регулиране на инвестиционния бум в областта на фотоволтаичните проекти и ускорено изграждане на интелигентни електрически разпределителни мрежи.
* Ръководните фактори на предстоящата реформа да проучат опита на други страни в ЕС, които са претърпели сериозни икономически и социални сътресения при провеждането му.

Facebook коментари