Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Община Силистра оспорва финансова корекция от над 2 милиона лева за забавено изпълнение на проект

Община Силистра обжалва решение на директора на ГД "Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ, с което на бенефициента е наложена финансова корекция в размер на 2 332 806.05 лв. за забавено изпълнение на проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари-Силистра", финансиран от Европейския съюз, става ясно от сайта на Административен съд - Силистра.

Според жалбата на Община Силистра, решението на административния орган е незаконосъобразно, тъй като се основава на недопустимо разширително тълкуване на основанията за определяне на финансови корекции.

Според решението на директора на ГД "Управление на териториалното сътрудничество" бенефициентът е нарушил принципа на икономичност, тъй като не е претендирал неустойката за забавено изпълнение от изпълнителя.

Община Силистра твърди, че неустойката не е публичен финансов ресурс, който може да се разходва от бенефициера своевременно, в подходящо количество и качество и на най-добра цена. Тя посочва, че давностният срок за претендиране на неустойка не е изтекъл и към настоящия момент.

Също така, Община Силистра твърди, че административният орган не е анализирал в пълнота казуса от фактическа и правна страна и не е изяснил релевантните за произнасянето му обстоятелства, в това число и наличието на обективни причини за забавянето на строителството.

Съдът ще разгледа жалбата в открито съдебно заседание на 30 октомври 2023 г. от 14.00 часа.

Facebook коментари