Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

ОУ "Отец Паисий" ще бъде модернизирано по Националния план за възстановяване и устойчивост

Община Силистра подаде проектно предложение "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Отец Паисий", гр. Силистра" по Процедура "Модернизация на образователна среда", Код на процедура BG-RRP-1.007-S1 по Национален план за възстановяване и устойчивост.

На 29.08.2023 год. излязоха резултатите от оценката и класирането на подадените проектни предложения. Проектът е одобрен за финансиране. Стойността на проекта е 3 292 723 лв.

Целта на проектното предложение е да се създадат условия за равен достъп до образование, благоприятна среда за учене, модернизирана общинска образователна инфраструктура, включваща иновативна енергийно ефективна среда в основното училище.

Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебния корпус и физкултурен салон. Същевременно се предвижда изграждане на специализирани кабинети, съчетани със STEM среда – 1 кабинет по природни науки, 1 кабинет по информационни технологии и роботика.

Училището разполага с асансьор за хора със специални потребности, но се предвижда изграждане на санитарни помещения за инвалиди.

Проектът предвижда модернизиране на физическата среда чрез доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания.

Предвижда се изграждане на открити мултифункционални спортни площадки.

Целта на проектното предложение е

– осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение;

– повишаване енергийната ефективност в образователната инфраструктура на общината;

– опазването на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаните с него емисии от парникови газове;

– обновяване и модернизиране образователната инфраструктура в гр.Силистра и осигуряване на условия на учене, занимания и работа;

– Благоустрояване на двора в училището;

Facebook коментари