Вторник, 23 Юли 2024 г.

Бюджетът на Силистра за 2023 година беше приет единодушно

Бюджетът на Силистра за 2023 година беше приет единодушно с 31 гласа от присъствалите 31 общинските съветници в областния град.

Новият бюджет е в общ размер на 75 836 871 лв.

Бюджетът е разпределен по основните показатели по чл.14, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), както следва:

- ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ - 13 516 151 лв.
- РАЗХОДИ – 75 836 871 ЛВ.
- БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – 51 412 046 ЛВ.
- БЮДЖЕТНО САЛДО – 0 лв.
- ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО – 10 908 674 ЛВ.

По приходите в размер на 75 836 871 лв., най-голям дял имат приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 52 368 780 лв., които включват обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 46 146 142 лв., собствени приходи на второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи системата по делегирани бюджети в размер на 383 501 лв., преходен остатък от предходна година от делегираните от държавата дейности в размер на 6 067 912 лв. и други.

Следващ по големина е блокът приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 23 468 091 лв., който обхваща данъчни приходи в размер на 4 295 000 лв., неданъчни приходи в размер на 8 837 650 лв., обща изравнителна субсидия в размер на 4 258 000 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване по общински пътища в размер на 226 900лв. и други.

По разходите в размер на 75 836 871 лв., най-значителен е раздел "Образование" с общо предвидени средства в размер на 33,5 млн. лв., които ще бъдат изразходвани за осигуряване на качествено образование и подобряване на материалната база на учебните заведения.

Следва раздел "Обществен ред и сигурност" с предложени разходи в размер на около 9,5 млн. лв., които ще бъдат използвани за подкрепа на дейността на МВР, противопожарна безопасност и гражданска защита.

Трето място заема раздел "Социална помощ" с планирани разходи в размер на 8,7 млн. лв., които ще бъдат насочени към подпомагане на социално слабите групи, деца и младежи в риск, хора с увреждания и други.

Останалите разходи са разпределени по раздели като "Здравеопазване", "Култура", "Спорт", "Туризъм", "Транспорт", "Жилищно стопанство", "Околна среда" и др.

Бюджетът на Община Силистра за 2023 г. е балансиран, т.е. приходите са равни на разходите, а бюджетното салдо е нулево. Финансирането на бюджетното салдо в размер на 10 908 674 лв. е осигурено от преходни остатъци от предходни години и заемни средства.

Facebook коментари