Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Вижте какво решава правителството днес

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 30 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.
Внася: министърът на здравеопазването

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 406 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2022 Г.
Внася: министърът на електронното управление

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Внася: министърът на земеделието и храните

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на отбраната

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на отбраната

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на правосъдието

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАВАНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ТИП ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ПАРАГРАФ 3, АЛ. 1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТУЛОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.
Внася: министърът на земеделието и храните

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ТЪРГОВИЩЕ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 Г. В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.
Внася: министърът на туризма

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ЧАСТ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 3 ДО 5 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В КОРДОБА.
Внася: министърът на земеделието и храните

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ "ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 24 И 25 ЮЛИ 2023 Г. В БИЛБАО.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 ЮЛИ 2023 Г. В САНТАНДЕР.
Внася: министърът на образованието и науката

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮЛИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на земеделието и храните

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2023 Г. В ЛАЕ ПАЛМАС ДЕ ГРАН КАНАРИЯ.
Внася: министърът на здравеопазването

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.
Внася: министърът на земеделието и храните

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
Внася: министърът на младежта и спорта

Facebook коментари