Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Община Силистра предлага замяна на частен имот върху който се оказа ограда на футболен стадион

Община Силистра предприема действия за решаване на казус с частен имот

Община Силистра предприе действия за разрешаване на казус с частен имот, собственост на "ЖОАН" ЕООД, като е предложила на Общински съвет да вземе съответното решение на сесията на 31 август.

Причината за казуса е, че при трасирането на имота, закупен от дружеството на 14.09.2021 г., е констатирано, че част от инфраструктурата, изградена за стадион "Доростол" - масивна тухлена ограда и част от поливната система на зеления терен, навлиза в имота.

Комисията по чл. 64 от Наредбата за общинската собственост в община Силистра предложи да се сключи предварителен договор, с който частта от имота на дружеството с площ 145 кв. м да се придаде към урегулирания поземлен имот VIII, отреден за стадион "Доростол". Освен това се предлага друга част от имота с площ 74 кв. м да се придаде към поземлен имот с идентификатор 66425.501.9009, представляващ улицата за достъп до стадиона, с цел нейното разширение в източна посока от 4 на 5,5 м.

След това, предвид липсата на свободни парични средства по бюджета на общината, бе предложено на "ЖОАН" ЕООД да се извърши замяна на частите от имота му със свободен общински имот - бившето училище в с. Смилец, за продажбата на което са проведени два търга, без явяване на кандидати.

Съгласно скица – предложение се предвижда да се изработи подробен устройствен план – план за регулация, с който границите на стадион "Доростол" да съвпадат с реалното им местонахождение, като за целта около 145 кв. м от имота на "ЖОАН" ЕООД се придадат към него, както и с 1,5 м да се разшири улицата за достъп. Предварителната цена на частите от имота на "ЖОАН" ЕООД, определена от лицензиран оценител на имоти, е 46 520 лв. без включен ДДС.

Предложеният в замяна общински имот представлява урегулиран поземлен имот III, отреден за обществено обслужване в кв. 27 по плана на с. Смилец с площ 4 320 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 402 кв. м и прилежащ сутерен със застроена площ 20 кв. м. Актуалната пазарна оценка е 47 860 лв. без включен ДДС.

Процедурата по замяната е започнала с обявление на интернет страницата на общината.

Facebook коментари